Ústecká kulturní scéna opět ožije zásluhou absolventa umprumky

Ústí n. O. – Dlouhé týd­ny bez kul­tur­ní­ho vyži­tí se, zdá se, chý­lí ke kon­ci. Postupné uvol­ňo­vá­ní opat­ře­ní umož­ňu­je od čtvrt­ka 3. pro­sin­ce opět pořá­dat ale­spoň někte­ré akce. V orlic­ko­ús­tec­ké Malé scé­ně již o den poz­dě­ji začne výsta­va Dítě z plas­tu, kte­rou má na svě­do­mí úspěš­ný absol­vent míst­ní umprumky.

Na ver­ni­sáž v ome­ze­ném počtu

Martin Kolář je dru­hým rokem stu­den­tem ate­li­é­ru kres­by Akademie výtvar­ných umě­ní v Praze a ve svém rod­ném měs­tě se pre­zen­to­val již něko­li­krát. Poslední výsta­vu v klu­bu Popráč dosud veřej­nost vidět nemoh­la, nyní by ale zmír­ně­ní ome­ze­ní mělo uspo­řá­dá­ní akce umož­nit. „A to včet­ně ver­ni­sá­že v pátek od 17 hodin, samo­zřej­mě za pří­tom­nos­ti ome­ze­né­ho počtu osob a dodr­že­ní všech hygi­e­nic­kých opat­ře­ní,“ říká Lenka Janyšová ze spol­ku Malá scé­na. Jak dále dodá­vá, ti, kte­ří se nedo­sta­nou pří­mo na páteč­ní ver­ni­sáž, pří­le­ži­tost urči­tě mít budou. „A to v rám­ci dal­ších plá­no­va­ných akcí a také během běž­né­ho pro­vo­zu zdej­ší­ho baru,“ upřes­ňu­je ředi­tel­ka spolku.

Dítě z plastu

Talentovaný výtvar­ník vypl­nil posled­ní rok inten­ziv­ní pra­cí. O tom se ostat­ně budou moct návštěv­ní­ci Malé scé­ny již brzy pře­svěd­čit. „Všechny obra­zy vznik­ly v době karan­té­ny, v jis­té izo­la­ci. Změna okol­nos­tí mi umož­ni­la tro­chu jiný pohled na věc, což se odrá­ží i v obra­zech,“ při­pouš­tí Martin Kolář, kte­rý se věnu­je také hud­bě a se sku­pi­nou Miagra už má „na kon­tě“ pre­mi­é­ro­vé CD a videoklip.

Výběr olejů na plát­ně a kre­seb může­te v pro­sin­ci zhléd­nout od úte­rý do pát­ku vždy od 16 hodin. A co nevšed­ní název Dítě z plas­tu? „Reflektuje dobu, kon­fron­tu­je hře­ji­vost a chlad okol­ní­ho svě­ta na spo­leč­né půdě, v osob­ní i obec­né rovi­ně,“ dodá­vá Martin Kolář.