Absolvent Martin Kolář vystavuje v Malé scéně!

První výsta­vu po nuce­né „koro­na­pau­ze“ mohou pří­z­niv­ci výtvar­né­ho umě­ní navští­vit v Malé scé­ně. Absolvent naší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly Martin Kolář, aktu­ál­ně stu­dent dru­hé­ho roč­ní­ku praž­ské AVU, zde pre­zen­tu­je svo­je mal­by z posled­ní­ho roku. O expo­zi­ci s názvem Dítě z plas­tu byl vel­ký zájem už během páteč­ní ver­ni­sá­že, kvů­li dodr­že­ní hygi­e­nic­kých opat­ře­ní muse­li mno­zí z návštěv­ní­ků pocti­vě vystát fron­tu. Další mohou gale­rii Malé scé­ny navští­vit v prů­bě­hu prosince.