Nejlepší návrhy pro Talent Pardubického kraje oceněny

Již potře­tí dosta­la orlic­ko­ús­tec­ká umprum­ka pří­le­ži­tost zpra­co­vat pamět­ní lis­ty a diplo­my pro sou­těž Talent Pardubického kra­je. Kdy úspěš­ní žáci základ­ních a střed­ní škol oce­ně­ní pře­vez­mou, zatím není jas­né, autor­ky gra­fic­kých návrhů už „dárek pod stro­me­ček“ obdr­že­ly. A to z rukou ředi­te­le SŠUP Zdeňka Salingera.

Čtveřice Kateřina Jeníková, Simona Dvořáková, Klára Vlčková a Tereza Turková figu­ru­je v uve­de­ném pořa­dí mezi šes­ti nej­lep­ší­mi. „Rozhodli jsme se oce­nit vybra­né prá­ce v rám­ci škol­ní hod­no­tí­cí sou­tě­že, kde se vybí­ra­lo z cel­kem pět­a­čty­ři­ce­ti pra­cí. Tvorbu pro sou­těž Talent Pardubického kra­je pova­žu­ji za vhod­né sklou­be­ní stu­dia a malé prak­tic­ké zakáz­ky pro zři­zo­va­te­le, naši stu­den­ti mají jas­nou před­sta­vu, kam jejich prá­ce popu­tu­jí,“ oko­men­to­val páteč­ní setká­ní Zdeněk Salinger.