Veronika Bílková vystavuje v Malé scéně!

Ústí n. O. – Za obrov­ské­ho zájmu veřej­nos­ti zača­la ve čtvr­tek 3. pro­sin­ce dal­ší výsta­va malíř­ky, ilu­strá­tor­ky, někdej­ší stu­dent­ky a v sou­čas­nos­ti již peda­gož­ky orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky Veroniky Bílkové. Opět po roce pre­zen­tu­je svá díla v gale­rii Malé scé­ny, ten­to­krát se jed­ná o ple­né­ro­vé mal­by z letoš­ní­ho léta, kdy mla­dá uměl­ky­ně tvo­ři­la v Rumunsku, Francii či Itálii. Hlavní pro­ta­go­nist­ka čtvr­teč­ní­ho veče­ra obsta­ra­la také hudeb­ní dopro­vod akce spo­lu se svým kole­gou Vladimírem Daťkou. Výstavu Léto19, jež zahr­nu­je řadu kra­ji­no­ma­leb či archi­tek­tu­ry, může­te v Malé scé­ně navští­vit do kon­ce letoš­ní­ho roku.

Foto: Lukáš Prokeš