Přednáškový cyklus umprumky obohatil ostravský host

Čtvrtou z cel­kem dese­ti naplá­no­vých před­ná­šek má po úter­ku na kon­tě cyk­lus „Umění – lás­ka na celý život“. Pedagožky orlic­ko­útec­ké umprum­ky Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová nabí­ze­jí kun­sthis­to­ric­ká setká­ní širo­ké veřej­nos­ti již sed­mým rokem, jejich úsi­lí již podru­hé pod­po­řil kole­ga z ost­rav­ské umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly Jiří Hrdina. A svým oso­bi­tým poje­tím pří­cho­zí v úte­rý 17. pro­sin­ce roz­hod­ně zaujal.

Kde chle­ba ješ­tě ješ­tě darem

Je sou­čas­né umě­ní oprav­du umě­ním? Nezapomněli jsme na to důle­ži­té? Upéct chle­ba, opra­vit boty, poba­vit se se sou­se­dy. O tom, co je důle­ži­té, o Uzbekistánu, kde má ješ­tě řemes­lo zla­té dno, o tom všem byla moje dneš­ní před­náš­ka,“ glo­so­val autor obsah s výraz­ně ces­to­va­tel­skou pří­chu­tí. „Lidé ces­tu­jí už po sta­le­tí po celém svě­tě. Svůj život tak obo­ha­cu­jí nejen o nové zna­los­ti a vědo­mos­ti, ale také pře­jí­ma­jí z kul­tu­ry a nábo­žen­ství to, co dělá jejich živo­ty bohat­ší a hod­not­něj­ší,“ dodal ješ­tě Jiří Hrdina.

Po vánoč­ní před­náš­ce se před­náš­ko­vý cyk­lus zno­vu roz­je­de 14 led­na. V prv­ním novo­roč­ním pořa­du se Jitka Kuběnková podí­vá na „zub“ mis­trům němec­ké­ho rene­sanč­ní­ho malířství.