Umprumka má dalšího krajského talenta!

Ani letos nám neu­nik­lo jed­no z oce­ně­ní v sou­tě­ži Mladý talent Pardubického kra­je. Po oděv­ní návr­hář­ce Petře Novákové, kte­rá se do pres­tiž­ní­ho výbě­ru oce­ně­ných dosta­la loni, se 9. pro­sin­ce to samé poved­lo absol­vent­ce obo­ru Grafický design Denise Váňové.
Denisa nyní pokra­ču­je ve stu­diu na Západočeské uni­ver­zi­tě v Plzni a v sále Jana Kašpara v Pardubicích pře­vza­la oce­ně­ní z rukou rad­ních Hany Štěpánové a Bohumila Bernáška. Laureátům pobla­ho­přál také vedou­cí kraj­ské­ho odbo­ru škol­ství Martin Kiss.
Denisa Váňová v posled­ní době sbí­rá jed­no oce­ně­ní za dru­hým, je mimo jiné nosi­tel­kou Počinu měs­ta Ústí nad Orlicí za rok 2018 a drži­tel­kou hlav­ní ceny za Národní stu­dent­ský design v juni­or­ské kate­go­rii.
Foto: Zdeněk Salinger