Naše grafičky excelovaly!

Skvělým způ­so­bem repre­zen­to­va­ly orlic­ko­ús­tec­kou umprum­ku stu­dent­ky 3. roč­ní­ku obo­ru Grafický design. Ty se v hoj­ném počtu zúčast­ni­ly stu­dent­ské fil­mo­vé sou­tě­že Pardubický kraťas a zce­la se jim poda­ři­lo ovlád­nout sek­ci ani­mo­va­né­ho fil­mu. „Ta byla při­tom mezi jed­na­se­dm­de­sá­ti při­hlá­še­ný­mi fil­my nej­ví­ce zastou­pe­na, o to více nás úspěch může těšit,“ kon­sta­tu­je vedou­cí peda­gog ate­li­é­ru gra­fic­ké­ho desig­nu SŠUP Bohuslav Špaček, pod jehož vede­ním v rám­ci klau­zur­ních pra­cí oce­ně­né sním­ky vznikaly.

První mís­to v hod­no­ce­ní odbor­né poro­ty si vyslou­žil film Spečeně autor­ky Sofie Fenykové. Svůj počin oko­men­to­va­la násle­du­jí­cím způ­so­bem: „Krátký film pojed­ná­vá o nabubře­lé oká­za­los­ti spo­le­čen­ské sme­tán­ky, sle­pě a nena­syt­ně se krmí­cí až k prask­nu­tí.“ Druhou cenu muse­la odbor­ná poro­ta dokon­ce roz­dě­lit, i tak se ale „kom­plet stě­ho­va­la“ do Ústí, a to záslu­hou stu­den­tek Dany Morávkové a Elišky Cvachové. „První z nich zau­ja­la porot­ce ani­mo­va­ným fil­mem Smaženice, dru­há pak sním­kem s názvem Life Like,“ dopl­nil Bohuslav Špaček.

Protože zášti­tu nad sou­tě­ží pře­vzal ved­le pri­má­to­ra pořá­da­jí­cí­ho měs­ta Martina Charváta také Pardubický kraj v oso­bě náměst­ka hejtma­na Romana Línka, puto­va­lo ješ­tě jed­no oce­ně­ní pro mla­dé uměl­ce prá­vě z jeho rukou. Získala je dal­ší ze stu­den­tek ústec­ké ško­ly Anna Amálie Komárová, autor­ka sním­ku Proč pada­jí hvězdy. „Všechny tyto úspě­chy, ke kte­rým děv­ča­tům gra­tu­lu­ji, potvr­zu­jí dlou­ho­do­bou kva­li­tu naše­ho gra­fic­ké­ho obo­ru a sta­bil­ně vel­mi vyso­ký zájem o jeho stu­di­um,“ oko­men­to­val úspě­chy umprum­ky její ředi­tel Zdeněk Salinger.