Info k přihlášení ubytování na Domově mládeže

Termín pro ukon­če­ní ode­vzdá­ní při­hlá­šek k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že naší ško­ly pro škol­ní rok 2022/23 je sta­no­ve­ný do 31. květ­na 2022. 
 
Přihlášku k uby­to­vá­ní si zájem­ci mohou vyzved­nout v Domově mlá­de­že nebo jim bude na vyžá­dá­ní zaslá­na elek­tro­nic­ky. 

Přihlášku doruč­te v lis­tin­né podo­bě na adre­su ško­ly, Domova mlá­de­že nebo ji zašle­te dato­vou schrán­kou do 31. květ­na 2022 

Dopis o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní do Domova mlá­de­že bude zaslán na e-mail uve­de­ný v při­hláš­ce do 30. červ­na 2022.