Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zprá­va dle záko­na č. 106/1999 Sb., ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, o svo­bod­ném pří­stu­pu k infor­ma­cím za rok 2020 ke stažení: