Letní tábor pro děti ze základních škol opět zabodoval

Ústí n. O. – Na orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ce“ je živo i během prázd­nin. V pořa­dí již čtvr­tý roč­ník prázd­ni­no­vé­ho tábo­ra, kte­rý se pod názvem Setkání s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi koná od roku 2014, opět při­lá­kal děti ško­lou povin­né. Tentokrát jich byly čty­ři desít­ky a v roz­me­zí 10.–14. čer­ven­ce pro ně byl při­pra­ven boha­tý program.

Od umě­ní po robo­ti­ku
Akce, kte­rá vznik­la jako jeden z výstu­pů pro­jek­tu Podpora pří­ro­do­věd­né­ho a tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kra­ji, pomá­há pro­pa­go­vat boha­té akti­vi­ty  ško­ly, jež si před nedáv­nem při­po­mně­la 125 let od své­ho zalo­že­ní. Každý z účast­ní­ků si mohl vybrat tři oblas­ti, kte­rým se v prů­bě­hu pěti­den­ní­ho tábo­ra věno­val. „Některé z nich sou­vi­se­ly pří­mo s jed­not­li­vý­mi obo­ry ško­ly, zařa­di­li jsme ale také dal­ší. Například v úte­rý 11. čer­ven­ce všech­na děv­ča­ta zaví­ta­la do fir­my pana Velebného, kde se sezná­mi­la s tvor­bou vyší­va­ných pra­po­rů, vla­jek či cír­kev­ních rouch. Mohla tak na vlast­ní oči vidět, jak tako­vé výrob­ky vzni­ka­jí a jak slo­ži­tý pro­ces to je,“ při­blí­ži­la jed­nu z akti­vit vyu­ču­jí­cí Jana Nagyová, kte­rá se na pořá­dá­ní tábo­ra podí­le­la.
Zatímco chlap­ce vět­ši­nou nalá­ka­ly blo­ky zamě­ře­né na zákla­dy robo­ti­ky a auto­ma­ti­za­ce či prá­ci v nástro­jár­ně, pro dív­ky byly atrak­tiv­ní zejmé­na tex­til­ní tech­ni­ky, šití jed­no­du­chých oděvů, kur­zy mal­by a kres­by, zákla­dy kniž­ní vaz­by a tis­ko­vé tech­ni­ky či tvor­ba z papí­ru a lepen­ky. V nabíd­ce ale nechy­bě­lo ani zpra­co­vá­ní digi­tál­ní foto­gra­fie či zkou­má­ní pří­rod­ních jevů pomo­cí moder­ní­ho vyba­ve­ní, jímž ško­la dis­po­nu­je. „Téměř ze všech pra­co­višť si účast­ní­ci odnes­li vlast­no­ruč­ně zho­to­ve­né výrob­ky, kte­rý­mi se moh­li pochlu­bit doma,“ dopl­ni­la zají­ma­vost Jana Nagyová.

Za rok zno­vu
Rostoucí zájem dětí a jejich rodi­čů dává tušit, že je pro ně podob­ný typ tábo­ra v čase prázd­nin víta­ný. Svoji roli hra­jí také zane­dba­tel­né finanč­ní nákla­dy. „Pět dní plných zába­vy se moh­lo usku­teč­nit pře­de­vším díky pří­z­ni spon­zo­rů, nákla­dy pro účast­ní­ky tak byly mini­mál­ní. Všem soci­ál­ním part­ne­rům, kte­ří tuto akci pod­po­ři­li, pat­ří vel­ké podě­ko­vá­ní,“ uved­la  Jana Nagyová z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru SŠUP a doda­la: „Podle ohla­sů z řad žáků i rodi­čů může­me říci, že i letoš­ní let­ní tábor se vyda­řil. Věříme, že podob­ná akce se, už popáté, usku­teč­ní i v příš­tím škol­ním roce.“
Setkání s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi  je sou­čás­tí pro­ce­su udr­ži­tel­nos­ti pro­jek­tu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 “ Podpora pří­ro­do­věd­né­ho a tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kraji“.

Foto: Ján Nagy