Karel IV., nebo Jiří z Poděbrad? Po včerejšku padesát na padesát

Ústí n. O. – Čtvrtek 8. červ­na byl pro ústec­kou „umprum­ku“ ve zna­me­ní hned něko­li­ka akcí v rám­ci oslav 125 let od zalo­že­ní ško­ly. Od 10 hodin dopo­led­ne se na Mírovém náměs­tí v rám­ci akce Město v pohy­bu – týden dob­ré poho­dy před­sta­vi­la SŠUP s tra­dič­ní pre­zen­ta­cí všech svých obo­rů. Umprumka na ryn­ku při­lá­ka­la děti z mateř­ských i základ­ních škol, ale také řadu dal­ších oby­va­tel, z nichž mno­zí jsou absol­ven­ty býva­lé „tex­til­ky“.
Odpoledne násle­do­va­la v pořa­dí už tře­tí výsta­va a před­náš­ka v Malé scéně.

Pod rad­ni­cí opět plno
Druhou akci čtvr­teč­ní­ho pro­gra­mu hos­ti­la Galerie pod rad­ni­cí, kde od 16 hodin zača­la ver­ni­sá­ží výbě­ro­vá výsta­va pra­cí stu­den­tů, ale také úspěš­ných absol­ven­tů. Akce pojme­no­va­ná pří­znač­ně Umprumka vysta­vu­je se v měst­ské gale­rii koná kaž­do­roč­ně, vče­ra se těši­la vel­ké­mu zájmu pří­z­niv­ců umě­ní. Návštěvníky pozdra­vil kro­mě ředi­te­le ško­ly Zdeňka Rösslera také vedou­cí umě­lec­kých obo­rů SŠUP Jaroslav Habrman a rov­něž vedou­cí ate­li­é­ru Design pro­duk­tů a oba­lů Bohuslav Horák, jehož žáci a absol­ven­ti jsou mezi vysta­vu­jí­cí­mi hoj­ně zastoupeni.

v Malé scé­ně o his­to­ric­kých tex­ti­li­ích
Posledním pořa­dem v rám­ci nabi­té­ho vče­rej­ší­ho pro­gra­mu byla před­náš­ka PhDr. Mileny Bravermanové, kte­rá v zapl­ně­ném sálu Malé scé­ny pre­zen­to­va­la poznatky z výzku­mu tex­ti­lií v krá­lov­ské hrob­ce sva­to­vít­ské katedrá­ly. Část ori­gi­nál­ní­ho rou­cha byla totiž před časem nale­ze­na v archi­vu ústec­ké ško­ly, kde ve 30. letech byly vyrá­bě­ny kopie pro Pražský hrad a Národní diva­dlo.  Jistota, že vzác­ný nález nále­ží Karlu IV., je po vče­rej­ší před­náš­ce jis­to­tou polo­vič­ní. Milena Bravermanová, odbor­ná pra­cov­ni­ce oddě­le­ní umě­lec­kých sbí­rek Správy Pražského hra­du, k tomu uved­la: „Dříve jsem se klo­ni­la k názo­ru, že rou­cho sku­teč­ně nále­že­lo Karlu IV. Dnes už si tak jis­tá nejsem, moh­lo se jed­nat také o část pohřeb­ní­ho odě­vu Jiřího z Poděbrad. Vidím to tak pade­sát na padesát.“

Foto: Adam Faltus