Podchody ústeckého nádraží začnou měnit štětce z „umprumky“

Ústí n. O. – Rozsáhlé pod­cho­dy, kte­ré vznik­ly v rám­ci moder­ni­za­ce želez­nič­ní­ho kori­do­ru na hlav­ním vla­ko­vém nádra­ží v Ústí nad Orlicí, by měly postup­ně dostat novou, pří­vě­ti­věj­ší tvář. A to díky spo­lu­prá­ci zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly, vede­ní měs­ta a spo­leč­nos­ti Oustecké nádra­ží, kte­rá je vlast­ní­kem památ­ko­vě chrá­ně­né his­to­ric­ké výprav­ní budo­vy. V tom­to týd­nu by měla začít prv­ní eta­pa výmal­by, kte­rou budou mít na sta­rost pří­mo mla­dí výtvar­ní­ci z „umprum­ky“ pod vede­ním svých peda­go­gů.
Akce, kte­rá zís­ka­la potřeb­ný sou­hlas Správy želez­nič­ní a doprav­ní ces­ty, by měla být roz­dě­le­na do něko­li­ka čás­tí. „Ve stře­du bychom měli začít s pod­mal­ba­mi, ve čtvr­tek při­jdou na řadu prv­ní kon­tu­ry. Dále bude­me tvo­řit na začát­ku prázd­nin, rádi bychom dokon­či­li prv­ní prá­ce. Pokračovat bude­me opět počát­kem září,“ uve­dl vedou­cí obo­ru Grafický design Bohuslav Špaček.

foto: Adam Faltus