Setkáním v divadle vyvrcholily oslavy „umprumky“

Ústí n. O. – 125 let, tolik má „na kon­tě“ orlic­ko­ús­tec­ká umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá, dří­ve tex­til­ní ško­la. V pátek 9. červ­na si toto jubi­le­um při­po­mně­li účast­ní­ci slav­nost­ní­ho setká­ní v Roškotově diva­dle. Symbolicky pře­dal funkci Příjemnou atmo­sfé­ru dvou­ho­di­no­vé­ho pro­gra­mu umoc­ni­la vyso­ká návště­va býva­lých absol­ven­tů, sou­čas­ných žáků, zaměst­nan­ců i řady pozva­ných hos­tů. Mezi nimi nechy­běl hejtman Pardubického kra­je Martin Netolický, rad­ní odpo­věd­ný za oblast škol­ství Bohumil Bernášek, ústec­ký sta­ros­ta Petr Hájek, mís­tosta­ros­ta Michal Kokula i dal­ší před­sta­vi­te­lé měs­ta. Nechyběla ani dele­ga­ce z part­ner­ské ško­ly ve slo­ven­ském Prešově, s níž SŠUP dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je. Večer v Roškotově diva­dle byl také sym­bo­lic­kou „roz­luč­kou“ sou­čas­né­ho ředi­te­le Zdeňka Rösslera, pro nějž je letoš­ní škol­ní rok v této funk­ci rokem posled­ním. Pomyslného „ředi­tel­ské­ho žez­la“ se od začát­ku srp­na ujme Zdeněk Salinger, kte­ré­mu odchá­ze­jí­cí ředi­tel popřál v nové funk­ci hod­ně štěs­tí. „Panu rad­ní­mu Bernáškovi, kte­rý zde hovo­řil o umprum­ce jako rodin­ném stří­b­ře, mohu slí­bit, že je bude­me i nadá­le leš­tit a opa­t­ro­vat,“ uve­dl Zdeněk Salinger. Během páteč­ní­ho veče­ra ovšem došlo i na dal­ší podě­ko­vá­ní – v závě­ru mód­ní pře­hlíd­ky dva­a­dva­ce­ti kolek­cí z ate­li­é­ru Designu oděvů zapl­ně­né hle­diš­tě tles­ka­lo Ludmile Skokanové, pro kte­rou je letoš­ní rok rov­něž ve zna­me­ní lou­če­ní. „Právě díky kole­gy­ni Skokanové se nám poda­ři­lo ate­li­ér udr­žet a zís­kat celou řadu úspě­chů na sou­tě­žích, pat­ří jí vel­ké podě­ko­vá­ní,“ neskrý­va­la své poci­ty vedou­cí obo­ru Design oděvů Jana Salabová. Křest dopro­vo­di­la před­náš­ka autora Mezi býva­lé kole­gy zaví­tal také pro­fe­sor krá­lo­vé­hra­dec­ké uni­ver­zi­ty, his­to­rik František Musil. Právě on je totiž auto­rem pub­li­ka­ce Počátek a konec tex­til­ní tra­di­ce měs­ta Ústí nad Orlicí, kte­rá se v rám­ci spo­leč­né­ho setká­ní dočka­la své­ho křtu. Za kmo­t­ry kni­ze, jejíž vydá­ní kom­plet­ně zajis­ti­la ško­la, šli hejtman Pardubického kra­je Martin Netolický, rad­ní Bohumil Bernášek, ústec­ký sta­ros­ta Petr Hájek a také ředi­tel SŠUP Zdeněk Rössler. Publikaci nyní nabí­zí ško­la k pro­de­ji, zájem­ci si mohou zakou­pit rov­něž tiš­tě­ný alma­na­ch, kte­rý je v elek­tro­nic­ké podo­bě k dis­po­zi­ci bez­plat­ně na webu ssup.cz. Škola plná his­to­rie i aktualit Velké množ­ství „Oušťáků“ si nene­cha­lo ujít ani dny ote­vře­ných dve­ří, kte­ré se na umpum­ce kona­ly v pátek a sobo­tu. V rám­ci této akce při­pra­vi­li peda­go­go­vé ško­ly množ­ství  expo­zic k ději­nám i sou­čas­nos­ti ško­ly, nechy­bě­ly pre­zen­ta­ce všech osmi obo­rů, kte­ré nyní SŠUP zájem­cům nabí­zí. Ateliéry Designu pro­duk­tů Užité foto­gra­fie a médií napří­klad před­sta­vi­ly spo­leč­ný pro­jekt s názvem Maska, ate­li­ér Designu oděvů zase nabí­dl návštěv­ní­kům výsta­vu Absolutno, kte­rá před­sta­vu­je tvor­bu dva­nác­ti úspěš­ných absol­ven­tů v roz­me­zí let 2007 – 2017. Foto: Adam Faltus