Mimořádné opatření – testovaní

Ministerstvo zdra­vot­nic­tví jako správ­ní úřad pří­sluš­ný pod­le § 80 odst. 1 písm. g) záko­na č. 258/2000 Sb., o ochra­ně veřej­né­ho zdra­ví a o změ­ně někte­rých sou­vi­se­jí­cích záko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), naři­zu­je postu­pem pod­le § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 záko­na č. 258/2000 Sb. k ochra­ně oby­va­tel­stva a pre­ven­ci nebez­pe­čí vzni­ku a roz­ší­ře­ní one­moc­ně­ní covid-19 způ­so­be­né­ho novým koro­na­vi­rem SARS-CoV-2 toto mimo­řád­né opat­ře­ní, více viz příloha:

 

Informační leták – Preventivní anti­gen­ní tes­to­vá­ní a tra­so­vá­ní ve ško­lách od led­na 2022