Žáci základních škol se na „umprumce“ rozhodně nenudili

Ústí n. O. – V rám­ci pro­jek­tu Podpora pří­ro­do­věd­né­ho a tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kra­ji pořá­da­la orlic­ko­ús­tec­ká Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá dal­ší návštěvy čtyř part­ner­ských základ­ních škol.
Dopoledne plná roz­ma­ni­tých akti­vit byla v měsí­cích břez­nu a dub­nu při­pra­ve­na pro žáky z Dolní Dobrouče, Dolní Čermné a Libchav. Poslední ško­lou, kte­rá na jaře do are­á­lu v Zahradní uli­ci zaví­ta­la, byla domá­cí Základní ško­la Komenského.