Umprumka“ znovu ve výběru Studentského designu!

Ústí n. O. – Vysokou úro­veň prak­tic­kých matu­rit­ních zkou­šek orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“ doklá­dá sku­teč­nost, že se její zástup­ce opět pro­pra­co­val do výbě­ro­vé­ho kata­lo­gu Studentského desig­nu. Zatímco loni zazna­me­nal his­to­ric­ký úspěch Jakub Bachorík, kte­rý se svou autor­skou kni­hou zís­kal dokon­ce Cenu aso­ci­a­ce, tedy oce­ně­ní odbor­né poro­ty, letos se mezi lau­re­á­ty sou­tě­že zařa­di­la absol­vent­ka obo­ru Grafický design tis­ko­vin Vítězslava Faltysová.

180 sou­tě­ží­cích, 30 lau­re­á­tů
Z pově­ře­ní Asociace střed­ních a vyš­ších odbor­ných škol s výtvar­ný­mi a umě­lec­ko­ře­me­sl­ný­mi obo­ry ČR byla pořa­da­te­lem letoš­ní­ho roč­ní­ku pres­tiž­ní sou­tě­že Střední ško­la umě­ní a desig­nu a Vyšší odbor­ná ško­la Brno. Stejně jako loni v Ostravě byla i letos v morav­ské met­ro­po­li účast sou­tě­žích vyso­ká. „Vystavujeme při­bliž­ně 180 pra­cí – pla­ká­ty, loga a návrhy vizu­ál­ní­ho sty­lu, autor­ské abe­ce­dy, kni­hy, ilu­stra­ce, komiksy a ani­ma­ce. Z oblas­ti 3D desig­nu jsou v expo­zi­ci pro­duk­ty ze skla, por­ce­lá­nu, kera­mi­ky, móda, šper­ky, náby­tek a inte­ri­é­ro­vý design,“ uvá­dě­jí pořa­da­te­lé na svých stránkách.

Pro ústec­kou ško­lu je prá­vě Studentský design nesmír­ně důle­ži­tý z hle­dis­ka srov­ná­ní s ostat­ní­mi ško­la­mi v repub­li­ce. Pro nomi­no­va­né pak pří­pad­ný úspěch zna­me­ná mož­nost vysta­vo­vat na mezi­ná­rod­ní pře­hlíd­ce Designblok, což je mož­nost více než láka­vá. „Studentský design je roz­hod­ně nej­pres­tiž­něj­ší sou­těž pro střed­ní a vyš­ší umě­lec­ké ško­ly, kte­rá zahr­nu­je všech­ny oblas­ti desig­nu, kte­ré tyto ško­ly vyu­ču­jí,“ potvr­zu­je vyso­kou kva­li­tu dnes už tra­dič­ní­ho pod­ni­ku vedou­cí umě­lec­kých obo­rů SŠUP Jaroslav Habrman.

Práci úspěš­né absol­vent­ky si pova­žu­je on i jeho kole­ga Bohuslav Špaček, vedou­cí gra­fi­ků ústec­ké ško­ly. „Jedná se o nad­prů­měr­ně dob­rý počin, u kres­le­né ani­ma­ce si autor­ka jako téma sta­no­vi­la jaký­si anti hap­pyend,“ zmi­ňu­je zají­ma­vost Bohuslav Špaček a dodá­vá: „Do sou­tě­že kaž­dý rok při­hla­šu­je­me jen něko­lik málo oprav­du kva­lit­ních pra­cí, kte­ré jsou konkurenceschopné.“

Velká radost, ješ­tě vět­ší pře­kva­pe­ní
Dnes deva­te­nác­ti­le­tá vyso­ko­škol­ská stu­dent­ka uspě­la v počet­né kon­ku­ren­ci s ani­mo­va­ným fil­mem, kte­rý pojme­no­va­la Láska na posled­ní pohled. Že by ale kro­mě výbor­né u matu­rit­ních zkou­šek moh­la dosáh­nout i dal­ší­ho oce­ně­ní, s tím skrom­ná autor­ka pří­liš nepo­čí­ta­la. O úspě­chu se dově­dě­la více­mé­ně náhod­ně od svých nyní již býva­lých vyu­ču­jí­cích. „Mám z toho vel­kou radost, záro­veň jsem vel­mi pře­kva­pe­ná. Grafice ani ani­ma­ci se už teď nevě­nu­ji, a tak jsem neče­ka­la, že bych ješ­tě někdy moh­la uspět,“ svě­ři­la se Vítězslava Faltysová, kte­rá nyní stu­du­je obor Dějiny evrop­ské kul­tu­ry na Katolické teo­lo­gic­ké fakul­tě Univerzity Karlovy. „Animaci s názvem Láska na posled­ní pohled jsem děla­la jako svo­ji matu­rit­ní prá­ci. Animace je kres­le­ná a byla časo­vě doce­la nároč­ná, pro­to­že je kaž­dý sní­mek nakres­le­ný zvlášť a cel­ko­vě jich tak obsa­hu­je asi devět set. Přesto mě prá­ce na ní bavi­la a o to více mě potě­ši­lo, že teď uspě­la,“ doda­la ješ­tě šťast­ná autorka.

Kromě Vítězslavy Faltysové se neztra­ti­ly ani tři dal­ší sou­tě­ží­cí, kte­ré orlic­ko­ús­tec­kou „umprum­ku“ v letoš­ním Studentském desig­nu repre­zen­to­va­ly. Nejblíže do elit­ní tři­cát­ky měla v pořa­dí čty­ři­a­tři­cá­tá Tereza Čermáková – žáky­ni matu­rit­ní­ho roč­ní­ku obo­ru Design oděvů děli­lo od umís­tě­ní ve výbě­ro­vém kata­lo­gu pou­hých devět setin bodu.