Všechny čtyři kolekce na stupních vítězů!

Ústí n. O./Prešov – Obor Design oděvů orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé opět potvr­dil, že je i v mezi­ná­rod­ním měřít­ku zave­de­nou znač­kou. Test v podo­bě jede­nác­té účas­ti na sou­tě­ži Módna línia mla­dých v Prešově při­ne­sl opět medai­lo­vá umís­tě­ní, mla­dé desig­nér­ky tak navá­za­ly na úspě­chy z pře­de­šlých let. Dosáhly dokon­ce jed­no­ho pri­má­tu, kte­rý nemá v ději­nách „umprum­ky“ obdoby.

Stoprocentní úspěš­nost
Ústecká ško­la pat­ří v Prešově tra­dič­ně mezi úspěš­né, ve stá­le sílí­cí kon­ku­ren­ci je však obtíž­né udr­žet nasta­ve­nou lať­ku. Loni se ze tří kolek­cí pro­sa­di­ly na stup­ně vítězů dvě, letos při­hlá­si­ly mla­dé návr­hář­ky o jed­nu kolek­ci víc. V Prešově se lámal „sou­těž­ní chle­bí­ček“ v pátek 15. dub­na a z pohle­du orlic­ko­ús­tec­ké SŠUP úspěš­ně. Přesněji řeče­no sto­pro­cent­ně úspěš­ně. „Mým přá­ním bylo, už ho mohu říct, jed­no oce­ně­ní pro dru­hač­ky a jed­no oce­ně­ní pro tře­ťač­ky. A on to je dvoj­ná­so­bek! Čtyři bed­ny jsme ješ­tě nikdy nemě­li,“ neskrý­va­la radost vyu­ču­jí­cí Ludmila Skokanová, kte­rá čty­ři své svě­řen­ky­ně na pre­šov­skou sou­těž při­pra­vo­va­la a počet­né výpra­vě na dál­ku fandila.

O moti­va­ci mají posta­rá­no
Poněkud kuri­óz­ní je pohled do výsled­ko­vé lis­ti­ny, odbor­ná poro­ta totiž všem čtyřem sou­tě­ží­cím z Ústí nad Orlicí při­sou­di­la tře­tí mís­to. Třetí nej­lep­ší mezi spo­le­čen­ský­mi oděvy tak byla kolek­ce Kláry Malové, ve vol­né tvor­bě dosáh­la na bron­zo­vý stu­pí­nek dal­ší ze stu­den­tek dru­hé­ho roč­ní­ku Veronika Doležalová. Plavky zku­še­něj­ší stu­dent­ky tře­tí­ho roč­ní­ku Kateřiny Švecové ze tře­tí­ho roč­ní­ku i kolek­ce Lenky Dvořáčkové v kate­go­rii vycház­ko­vá móda pod­trh­ly „bron­zo­vý roč­ník“ umprum­ky. „Důležité je pro nás srov­ná­ní s ostat­ní­mi ško­la­mi, to letos dopadlo na výbor­nou. Vůbec popr­vé byly oce­ně­ny všech­ny naše kolek­ce. Velký dík pat­ří všem, kte­ří se na pří­pra­vách podí­le­li, odved­li obrov­ský kus prá­ce,“ oce­nil sna­hu peda­go­gů a žáků ředi­tel SŠUP Zdeněk Rössler.
Pro vedou­cí obo­ru Design oděvů Janu Salabovou před­sta­vo­val medai­lo­vě boha­tý 11. roč­ník Módne línie mla­dých vel­kou satis­fak­ci. Příští rok mají stu­dent­ky a jejich peda­gož­ky o moti­va­ci posta­rá­no. „V kon­ku­ren­ci osm­nác­ti škol jsme uspě­li, máme ohrom­nou radost a je o to vět­ší, že se úro­veň sou­tě­že neu­stá­le zvy­šu­je,“ při­da­la své hod­no­ce­ní Jana Salabová, pod­le níž pro­ká­za­ly tři čes­ké ško­ly vyso­kou kva­li­tu. „Z jed­n­a­dva­ce­ti udě­le­ných cen si odvez­ly hned deset. Z domá­cích škol vyni­ka­la tren­čín­ská, při­hlá­si­la vel­ké množ­ství kolek­cí, někte­ré navíc vel­mi roz­sáh­lé,“ dopl­ni­la vedou­cí obo­ru Design oděvů.

Za rok zno­vu
Pro stu­dent­ky 2. roč­ní­ku by nemu­se­la být letoš­ní účast na pre­šov­ské sou­tě­ži posled­ní. Za dal­ší rok by moh­ly zúro­čit letoš­ní zku­še­nos­ti a v ide­ál­ním pří­pa­dě zaú­to­čit na stup­ně vítězů zno­vu. „Děvčata při­je­la namo­ti­vo­va­ná, chtě­la by jet i za rok. Stejné plá­ny má dokon­ce i Kateřina Švecová, kte­rá bude za rok matu­ro­vat. Mám radost, že celá výpra­va fun­go­va­la jako jed­na vel­ká par­ta,“ uza­vře­la Jana Salabová.