V silné konkurenci sbírali zkušenosti

Ústí n. O./Hradec Králové – Obor Mechanik-seři­zo­vač orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé se v posled­ních letech těší ros­tou­cí­mu zájmu. Jeho stu­den­ti mají mož­nost kro­mě odbor­ných pra­xí posbí­rat i dal­ší zku­še­nos­ti. Jednou tako­vou byla 7. dub­na pre­mi­é­ro­vá účast na sou­tě­ži v počí­ta­čo­vém mode­lo­vá­ní a kres­le­ní. Její v pořa­dí již 15. roč­ník pořá­da­la SOŠ a SOU Hradec Králové.

Perfektní orga­ni­za­ce
Spolu s vedou­cím uči­te­lem prak­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní Milanem Sahligerem vyra­zi­li do krá­lo­vé­hra­dec­ké ško­ly cel­kem 4 stu­den­ti – Jan Kašpar, Marek Rajský a Ondřej Sedlář z 2. roč­ní­ku a ben­ja­mí­nek výpra­vy Martin Jireš z 1. roč­ní­ku. Přestože na nej­vyš­ší stu­pín­ky zástup­ci „umprum­ky“ nedo­sáh­li, jejich peda­gog hod­no­til jejich vystou­pe­ní pozi­tiv­ně. „Jeli jsme na tuto akci popr­vé a roz­hod­ně jsme neu­dě­la­li ostu­du. Kluci pře­de­vším zís­ká­va­li cen­né zku­še­nos­ti,“ uve­dl Milan Sahliger.
Zázemí i orga­ni­za­ci sou­tě­že, v níž byly vypsá­ny cel­kem dvě kate­go­rie (2D a 3D), si pak pochva­lo­val. „Hradecká ško­la je vel­mi dob­ře vyba­ve­ná, orga­ni­za­ce byla per­fekt­ní, účast­ní­ky urči­tě moti­vo­va­ly hod­not­né ceny. Zaujalo mne vel­mi dob­ré umís­tě­ní rych­nov­ské prů­mys­lo­vé ško­ly. My se poku­sí­me za rok náš výsle­dek vylep­šit,“ dodal ještě.

Spolu s Dolní Dobroučí
Ve stře­du 6. dub­na se pod vede­ním uči­te­lek Jany Halbrštátové a Jitky Kuběnkové do Památníku Terezín podí­va­lo 31 stu­den­tů 3. roč­ní­ků. Přes 200 kilo­me­t­rů dlou­hou ces­tu neab­sol­vo­va­li sami – dopro­vo­di­li je žáci ze Základní ško­ly Dolní Dobrouč. Právě její peda­go­go­vé mají vel­kou záslu­hu na tom, že mohou Ústečtí tuto exklu­ziv­ní mož­nost již něko­lik let vyu­ží­vat. „Základní ško­la v Dobrouči se zapo­ji­la do pro­jek­tu Terezínské ini­ci­a­ti­vy, kte­rý garan­tu­je exkur­ze s pro­fe­si­o­nál­ní­mi prů­vod­ci na mno­ho let dopře­du. Aby napl­ni­li kapa­ci­tu, vyu­ži­li mož­nos­ti při­zvat i naše stu­den­ty. Společná exkur­ze je tak obou­stran­ně pro­spěš­ná,“ vysvět­li­la Jana Halbrštátová z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru ústec­ké „umprum­ky“.

Potřebná výu­ka
Celodenní exkur­ze byla pro všech­ny zúčast­ně­né fyzic­ky i psy­chic­ky nároč­ná. Její úvod obsta­ra­la před­náš­ka s pro­mí­tá­ním a pre­zen­ta­cí v roz­sa­hu při­bliž­ně půl­dru­hé hodi­ny. „Film, tedy přes­ně řeče­no jeho tor­zo, neby­lo obje­ve­no hned po vál­ce, ale až poz­dě­ji. Pojednával o návštěvě svě­to­vé orga­ni­za­ce Červeného kří­že v tere­zín­ském tábo­ře a absurd­ních okol­nos­tech, kte­ré ji pro­vá­ze­ly. Po zkrášlo­va­cí akci tam vznik­la holír­na, kde se nikdo nikdy neho­lil, kohout­ky, ze kte­rých nikdy netek­la voda,“ při­da­la zají­ma­vost Jana Halbrštátová. Poté už násle­do­va­la pro­hlíd­ka pev­nost­ní­ho kom­ple­xu, kte­rý nechal v roce 1780 vybu­do­vat Josef II.
Podle slov zku­še­né peda­gož­ky, jež orga­ni­zu­je mimo jiné také exkur­zi do Osvětimi a Židovského muzea v Praze, je prá­vě výu­ka holo­caus­tu v sou­čas­nos­ti vel­mi potřeb­ná. „Z vlast­ní zku­še­nos­ti v hodi­nách občan­ské nau­ky vím, že růz­né extre­mis­tic­ké ten­den­ce mezi stu­den­ty sílí. Tím spí­še jsem pře­svěd­če­ná, že by Terezín měli vidět,“ doda­la ješ­tě Jana Halbrštátová.