Zahájení školního roku 2020/21

Proběhne ve stře­du 1. září 2021 v 8 hod. po jed­not­li­vých tří­dách na kme­no­vých učeb­nách. Přítomnost rodi­čů, popř. jiné­ho dopro­vo­du žáků, nebu­de umož­ně­na ani ve ško­le ani na Domově mládeže.

Nástup k uby­to­vá­ní žáků je 31. srp­na 2021 od 16.00 do 19.00 hodin.
Přítomnost rodi­čů nebo jiné­ho dopro­vo­du nebu­de v Domově mlá­de­že umožněna.