Šťastná sedmička pro prázdninový tábor umprumky

Ústí n. O. – Ani jar­ní pan­de­mie koro­na­vi­ru nedo­ká­za­la zasta­vit úsi­lí peda­go­gů orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky, kte­ří již posed­mé uspo­řá­da­li tábor pro žáky dru­hých stup­ňů základ­ních škol. Pod názvem Setkání s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi se konal v polo­vi­ně čer­ven­ce a při­lá­kal čty­ři­cet dětí ve věku od 10 do 15 let. „Některé z nich k nám jez­dí opa­ko­va­ně,“ při­zná­vá lek­tor­ka Blanka Vomáčková.

Minimální nákla­dy díky pod­po­ře Masky

Loni se pořa­da­te­lům osvěd­či­la spo­lu­prá­ce navá­za­ná s MAS Orlicko, díky níž byly nákla­dy pro účast­ní­ky zce­la mini­mál­ní. To pla­ti­lo i pro leto­šek, a tak byla kapa­ci­ta tábo­ra záhy napl­ně­na. „Děti měly na výběr z dese­ti akti­vit. Mezi nimi manu­ál­ní, tech­nic­ké a pří­ro­do­věd­né, ale také umě­lec­ké. Například zákla­dy kniž­ní vaz­by, mode­lo­vá­ní, výtvar­né, gra­fic­ké a tex­til­ní tech­ni­ky či prá­ci s digi­tál­ní foto­gra­fií. Některé akti­vi­ty jsme bohu­žel muse­li zru­šit, pro­to­že jejich lek­to­ři byli z rizi­ko­vých sku­pin. I tak ale zdár­ný prů­běh tábo­ra zajiš­ťo­va­lo při­bliž­ně dva­cít­ka lek­to­rů a jejich pomoc­ní­ků z řad stu­den­tů ško­ly,“ uved­la Blanka Vomáčková, hlav­ní koor­di­ná­tor­ka prázd­ni­no­vé­ho setkání.

Krajský rad­ní na návštěvě

Prázdninová akti­vi­ta ústec­ké ško­ly neušla pozor­nos­ti kraj­ské­ho rad­ní­ho pro oblast škol­ství Bohumila Bernáška, kte­rý na umprum­ku zaví­tal v pátek 17. čer­ven­ce. A posled­ní den tábo­ra si jeho atmo­sfé­ru pochva­lo­val. „Jsem vel­mi potě­šen, že děti ze základ­ních škol mají mož­nost si někte­ré střed­ní ško­ly pro­hléd­nout o prázd­ni­nách důklad­ně „zevnitř“. Snáze se potom roz­ho­du­jí, jaký obor si pro své budou­cí stře­do­škol­ské stu­di­um vybrat. Škoda jen, že podob­ný tábor nejde uspo­řá­dat pro rodi­če či pra­ro­di­če. Rádi bychom jim totiž uká­za­li, jak se výu­ka na našich ško­lách změ­ni­la a jaké mají střed­ní ško­ly tech­nic­ké vyba­ve­ní,“ sdě­lil rad­ní škol­ství Bohumil Bernášek.

Pozitivní pro­pa­ga­ce školy

S prů­bě­hem sed­mé­ho let­ní­ho tábo­ra byl spo­ko­jen také ředi­tel ško­ly Zdeněk Salinger. Vzhledem ke slo­ži­té situ­a­ci, kte­rá pro­vá­ze­la dru­hou polo­vi­nu škol­ní­ho roku, odved­li dle jeho slov lek­to­ři maxi­mum mož­né­ho. „Oceňuji, že jsou naši peda­go­go­vé ochot­ni i v čase hlav­ních prázd­nin se zajiš­tě­ním tábo­ra pomo­ci. Přispívají tak pozi­tiv­ní pro­pa­ga­ci ško­ly a důle­ži­té také je, že někte­ří z účast­ní­ků se poz­dě­ji stá­va­jí naši­mi stu­den­ty,“ při­po­mněl neza­ne­dba­tel­ný roz­měr akce.

A účast­ní­ci? I mezi nimi vlád­la spo­ko­je­nost. „Celý týden se mi moc líbil a uži­la jsem si ho,“ svě­ři­la se dva­nác­ti­le­tá Lucka a o rok mlad­ší Kuba, kte­rý se věno­val tech­nic­kým akti­vi­tám, dopl­nil: „Určitě se za rok při­hlá­sím znovu.“

Foto: archiv SŠUP