Zprávy

Zde si může­te pře­číst zají­ma­vé udá­los­ti spja­té se živo­tem ško­ly, nalez­ne­te zde i roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi a dal­ší zají­ma­vé zprávy.

Rozlučková přednáška pedagožek umprumky

Rozlučková přednáška pedagožek umprumky

Ústí n. O. - Úterní večer byl v Malé scé­ně ve zna­me­ní posled­ní před­náš­ky z cyk­lu Umění a his­to­rie není žád­ná hys­te­rie. Pro peda­gož­ky SŠUP Ústí nad Orlicí Jitku Kuběnkovou a Marii Uhlířovou byl však záro­veň roz­luč­kou s celou dese­ti­le­tou před­náš­ko­vou čin­nos­tí. Patří jim...

číst více
Ústní maturitní zkoušky na umprumce odstartovaly!

Ústní maturitní zkoušky na umprumce odstartovaly!

Tento a příští týden, nepře­tr­ži­tě až do pát­ku 9. červ­na, žije naše umprum­ka čilým matu­rit­ním ruchem. Zkoušky dospě­los­ti v úst­ní podo­bě čeka­jí cel­kem tři umě­lec­ké a dvě prů­mys­lo­vé tří­dy. První den zkou­šek, tedy v pon­dě­lí 29. květ­na, se usku­teč­ni­lo slav­nos­tí zahájení...

číst více
TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

V pořa­dí 126. TECHNOhrátky, kte­ré mají za cíl pro­pa­go­vat tech­nic­ké vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kra­ji, zamí­ři­ly podru­hé na ústec­kou umprum­ku. Ve stře­du 24. květ­na, podob­ně jako před deví­ti lety, při­pra­vi­li její peda­go­go­vé a stu­den­ti pro žáky osmých tříd boha­tý program....

číst více
Designérky z umprumky se činily!

Designérky z umprumky se činily!

Zajímavými úspě­chy se těs­ně před začát­kem matu­rit­ních zkou­šek mohou pochlu­bit stu­dent­ky 3. a 4. roč­ní­ku naší umprum­ky, kon­krét­ně výtvar­né­ho obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design. Ten má u nás boha­tou tra­di­ci a nava­zu­je na někdej­ší úspěš­nou tex­til­ní his­to­rii školy....

číst více
2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je dnem 18. 4. 2023 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do obo­ru 34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka (ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce) v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2023/2024, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných uchazečů...

číst více
3. ročník reklamy na veletrhu v Letňanech

3. ročník reklamy na veletrhu v Letňanech

Naši stu­den­ti obo­ru Reklama a pro­pa­ga­ce sbí­ra­jí nejen zku­še­nos­ti, ale také inspi­ra­ci. Ve dnech 25. - 27. dub­na se konal 28. roč­ník Veletrhu rekla­my, poly­gra­fie, oba­lů a ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií ve veletrž­ním are­á­lu PVA EXPO Praha v Letňanech.  "A my jsme tam byli....

číst více
Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky tes­tů ke sta­že­ní zde: V úte­rý 2. květ­na 2023 v době od 8.00 do 10.00 hod. mají ucha­ze­či a jejich zákon­ní zástup­ci mož­nost sezná­mit se s pod­kla­dy při­jí­ma­cí­ho říze­ní. Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní s roz­hod­nu­tím o při­je­tí - nepři­je­tí budou zve­řej­ně­né téhož dne na...

číst více
NÁŠ PEDAGOG VYSTAVOVAL V PAŘÍŽI

NÁŠ PEDAGOG VYSTAVOVAL V PAŘÍŽI

Významný mezi­ná­rod­ní úspěch zazna­me­nal na pře­lo­mu břez­na a dub­na náš vedou­cí peda­gog ate­li­é­ru pro­duk­to­vé­ho desig­nu. Bohuslav Horák pre­zen­to­val někte­rá svá díla ve dnech 28. 3. – 2. 4. v Paříži pro­střed­nic­tvím Eclectico stu­dio. Výstavy s názvem Archetypes of Desire se...

číst více
Studenti reklamy na exkurzi

Studenti reklamy na exkurzi

Ještě před veli­ko­noč­ní svát­ky vyra­zi­li na zku­še­nou stu­den­ti 3. roč­ní­ku obo­ru Reklama a pro­pa­ga­ce. Ve stře­du 5. dub­na navští­vi­li pod vede­ním vyu­ču­jí­cí Blanky Hotmarové v Býšti síd­lo fir­my Unipap. Ta se zabý­vá výro­bou oba­lů pro veš­ke­rý prů­my­sl, což úzce sou­vi­sí s výukou...

číst více
Termín pro odevzdání přihlášek k ubytování

Termín pro odevzdání přihlášek k ubytování

Termín pro ode­vzdá­ní při­hlá­šek k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že naší ško­ly pro škol­ní rok 2023/2024 sta­no­vu­ji do 31. 5. 2023. Přihlášku k uby­to­vá­ní si zájem­ci mohou vyzved­nout v Domově mlá­de­že nebo jim bude na vyžá­dá­ní zaslá­na elek­tro­nic­ky. Přihlášku doruč­te vytiš­tě­nou na...

číst více