Ústní maturitní zkoušky na umprumce odstartovaly!

Tento a příští týden, nepře­tr­ži­tě až do pát­ku 9. červ­na, žije naše umprum­ka čilým matu­rit­ním ruchem. Zkoušky dospě­los­ti v úst­ní podo­bě čeka­jí cel­kem tři umě­lec­ké a dvě prů­mys­lo­vé třídy.

První den zkou­šek, tedy v pon­dě­lí 29. květ­na, se usku­teč­ni­lo slav­nos­tí zahá­je­ní tří­dy 4.M (obor Mechanik-seři­zo­vač, tříd­ní uči­tel Pavel Mudruněk). Polovina z cel­kem dese­ti matu­ran­tů již také absol­vo­va­la své úst­ní zkouš­ky. Na pro­gra­mu byly také pre­zen­ta­ce a obha­jo­by prak­tic­kých pra­cí dvou­o­bo­ro­vé umě­lec­ké tří­dy 4.GD (Grafický design, Design oděvů, tříd­ní uči­tel­ka Andrea Suchánková).

V úte­rý čeka­jí úst­ní zkouš­ky dal­ší matu­ran­ty z obou tříd, o den poz­dě­ji se k nim při­po­jí deset matu­ran­tek ze tří­dy 4.R (obor Reklama a pro­pa­ga­ce, tříd­ní uči­tel­ka Ing. Jana Nagyová).

Příští týden pak do „matu­rit­ní­ho boje“ vyra­zí zby­lé dvě umě­lec­ké tří­dy – 4.F (obor Fotografie a média, tříd­ní uči­tel­ka Mgr. Monika Dajčarová) a 4.IP (obo­ry Textilní a inte­ri­é­ro­vý design, Design pro­duk­tů a oba­lů, tříd­ní uči­tel­ka Ivana Franzová).