Rozlučková přednáška pedagožek umprumky

Ústí n. O. – Úterní večer byl v Malé scé­ně ve zna­me­ní posled­ní před­náš­ky z cyk­lu Umění a his­to­rie není žád­ná hys­te­rie. Pro peda­gož­ky SŠUP Ústí nad Orlicí Jitku Kuběnkovou a Marii Uhlířovou byl však záro­veň roz­luč­kou s celou dese­ti­le­tou před­náš­ko­vou čin­nos­tí. Patří jim vel­ké podě­ko­vá­ní za pro­pa­ga­ci umprumky!

Závěrečný pořad věno­va­la Jitka Kuběnková umě­ní Velké Moravy, kon­krét­ně její­ho cen­t­ra v jiho­mo­rav­ských Mikulčicích. A fanouš­ci kun­sthis­to­rie, včet­ně peda­go­gů a stu­den­tů ško­ly, nechy­bě­li v sále ani při derniéře.