Zahajujeme nový školní rok s novou paní ředitelkou!

Dlouho oče­ká­va­ný den je tady! Čtvrtého září bylo ve zna­me­ní zahá­je­ní nové­ho škol­ní­ho roku, pro naši umprum­ku zvlášť výji­meč­né. Poprvé v ději­nách ško­ly totiž její stu­den­ty víta­la novo­pe­če­ná ředi­tel­ka. Martina Novozámská, kte­rá je záro­veň vedou­cí ate­li­é­ru foto­gra­fie a médií, pozdra­vi­la během úvod­ní­ho dne všech­ny nové prvá­ky – z obo­ru Reklama a pro­pa­ga­ce v hlav­ním are­á­lu na Zahradní, stu­den­ty pěti výtvar­ných obo­rů pak v budo­vě ate­li­é­rů na Špindlu. Zde byla pro ně při­pra­ve­na také pro­jek­ce stu­dent­ských fil­mů, kte­ré v ate­li­é­rech umprum­ky vytvo­ři­li její stu­den­ti a absolventi.