DRUHÉ ROČNÍKY NA PLENÉRU

Červen pou­ze ve zna­me­ní uza­ví­rá­ní zná­mek? Pro naše stu­den­ty výtvar­ných obo­rů niko­liv. Poslední měsíc před let­ní­mi prázd­ni­na­mi se kona­jí růz­né exkur­ze a dru­hé roč­ní­ky absol­vo­va­ly tra­dič­ní týden­ní plenér. 

Vedoucí umě­lec­kých obo­rů naší umprum­ky Jaroslav Habrman k němu říká: 

Byli jsme opět, jako kaž­dý rok, na našem vyzkou­še­ném mís­tě v are­á­lu zámeč­ku Skály nad Teplicemi nad Metují. Areál býva­lé­ho popluž­ní­ho dvo­ra byl v 17. sto­le­tí pře­sta­věn do raně barok­ní­ho sty­lu a v téměř nezmě­ně­né podo­bě dnes slou­ží turis­tům a samo­zřej­mě naší ško­le. Bohatá nabíd­ka atrak­tiv­ních kre­seb­ných a malíř­ských moti­vů a roman­tic­ká kra­ji­na nás pře­svěd­ču­jí, že lep­ší mís­to bychom jin­de těž­ko hledali.“ 

A jak se minu­lý týden cel­kem 46 stu­den­tům v dopro­vo­du tří peda­go­gů dařilo? 

Minulý ple­nér stu­den­ti nasa­di­li vyso­kou lať­ku kva­li­ty, ale mys­lím, že ten­to­krát kva­li­ta a množ­ství pra­cí byla při­nejmen­ším vyrov­na­ná. Někteří stu­den­ti dokon­ce pro­je­vi­li přá­ní, že by příští rok jeli zno­vu. Počasí sice neby­lo úpl­ně ide­ál­ní, ale prše­lo mini­mál­ně, tak­že jsme vět­ši­nu času moh­li pra­co­vat v exteriérech. 

Kvalitu kre­seb a maleb bude mož­né posou­dit na výsta­vě, kte­rá se usku­teč­ní prav­dě­po­dob­ně v říj­nu či lis­to­pa­du v pro­sto­rách ško­ly,“ dopl­ňu­je ješ­tě vedou­cí výpravy. 

Plenér se usku­teč­nil díky finanč­ní pod­po­ře Města Ústí nad Orlicí.