Předání ředitelského žezla na umprumce

Závěr letoš­ní­ho škol­ní­ho roku je pro umprum­ku ve zna­me­ní vel­kých změn, a to dokon­ce na těch nej­vyš­ších postech!

Dosavadní ředi­tel ško­ly a její dlou­ho­le­tý peda­gog Ing. Zdeněk Salinger pře­dal na úter­ní závě­reč­né pora­dě pomy­sl­né žezlo své nástup­ky­ni. Od 1. srp­na se vede­ní ško­ly, jako vůbec prv­ní žena v její 130 let trva­jí­cí his­to­rii, ujme sou­čas­ná vedou­cí ate­li­é­ru uži­té foto­gra­fie Mgr. et MgA. Martina Novozámská.

Panu ředi­te­li nále­ží podě­ko­vá­ní za péči o ško­lu v letech, kte­rá byla pro čes­ké vzdě­lá­vá­ní nebý­va­le slo­ži­tá. Nové paní ředi­tel­ce nao­pak přá­ní, aby jedi­ná střed­ní umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá ško­la v Pardubickém kra­ji pod jejím vede­ním dále vzkvétala!

Úterý 27. červ­na bylo záro­veň ve zna­me­ní roz­luč­ky se tře­mi dlou­ho­le­tý­mi peda­go­gy umprum­ky, kte­ří již v příš­tím škol­ním roce budou uží­vat zaslou­že­né­ho odpo­čin­ku. Z rukou pana ředi­te­le pře­vza­la kvě­ti­no­vý dar Mgr. Eva Křepelová, peda­go­gic­ký sbor opouš­tí také jeho stá­li­ce Mgr. Lubomír Karbulka a rov­něž Ing. Petr Doležal. Všem za jejich prá­ci děkujeme!

Foto: Pavel Vomáčka, Michael Resler