Umprumka znovu vystavuje v Galerii pod radnicí!

Zpravidla jed­nou do roka má ústec­ká umprum­ka mož­nost pre­zen­to­vat výběr tvor­by svých výtvar­ných obo­rů v pro­sto­rách Galerie pod rad­ni­cí. Tu pro­vo­zu­je zdej­ší muze­um, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce Města Ústí nad Orlicí. Vernisáž akce se za vel­ké­ho zájmu veřej­nos­ti kona­la ve čtvr­tek 2. lis­to­pa­du od 17 hodin – nechy­běl hudeb­ní dopro­vod ani mód­ní pře­hlíd­ka obo­ru Design oděvů.

Obsah letoš­ní expo­zi­ce při­blí­žil zástup­ce ředi­tel­ky SŠUP pro výtvar­né obo­ry a záro­veň vedou­cí ate­li­é­ru Grafického desig­nu Bohuslav Špaček: „Letos jsme se zamě­ři­li na ple­né­ro­vou mal­bu, kte­rou absol­vu­jí všich­ni naši stu­den­ti umě­lec­kých obo­rů v rám­ci dru­hé­ho roč­ní­ku. Nechybí ani ukáz­ky umě­lec­ké gra­fi­ky. V rám­ci mezi­o­bo­ro­vé spo­lu­prá­ce byly pre­zen­to­vá­ny for­mou mód­ní pře­hlíd­ky kolek­ce, kte­ré na začát­ku září zabo­do­va­ly na celo­stát­ní sou­tě­ži v Liberci.“

Zájemci o návště­vu výsta­vy, kte­ří ješ­tě do Galerie pod rad­ni­cí neza­ví­ta­li, mají pří­le­ži­tost až do nedě­le 3. pro­sin­ce. Otevírací doba Galerie pod rad­ni­cí: stře­da: 9:00–11:30/12:30–17:00 pátek, sobo­ta, nedě­le: 13:30–17:00.

Informace o výsta­vě jsou dostup­né též na webu měs­ta: https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/10112-umprumka-vystavuje-pod-radnici-2?prehled=0

Foto: Lukáš Prokeš