Bronz hned na úvod školního roku 

Více než pří­jem­ný začá­tek škol­ní­ho roku pro­žil ate­li­ér oděv­ní­ho desig­nu ústec­ké umprum­ky. Loňské 3. a 4. roč­ní­ky se 8. září zúčast­ni­ly celo­stát­ní sou­tě­že pro základ­ní a střed­ní ško­ly Oděv a tex­til, jejíž jubi­lej­ní 10. roč­ník hos­ti­la Technická uni­ver­zi­ta v Liberci. 

Obor Design oděvů, kte­rý má z pěti­ce výtvar­ných obo­rů SŠUP nejdel­ší tra­di­ci a nava­zu­je na boha­tou tex­til­ní his­to­rii ško­ly, se těší ros­tou­cí­mu zájmu. Pod „tak­tov­kou“ vedou­cí peda­gož­ky ate­li­é­ru Kateřiny Sýkorové sou­tě­ži­lo v Liberci cel­kem šest kolek­cí a naši zástup­ci se roz­hod­ně neztra­ti­li. Nejlepšího umís­tě­ní dosáh­la v nabi­té kate­go­rii zdo­be­ní oděvů dvo­ji­ce nyní již absol­ven­tek SŠUP Zuzana Zemanová, Barbora Kysilková – mezi dva­cít­kou kolek­cí skon­či­la jejich La femi­ni­té tře­tí! Za zmín­ku sto­jí také jed­no šes­té a dvě sed­má mís­ta, kte­rá odbor­ná poro­ta sou­tě­ží­cím z ústec­ké ško­ly při­řkla (kolek­ce Santiniho pouť – autor­ka Markéta Dušková, Santini´s Legacy – autor­ka Daniela Poláčková, Seduce and Destroy – autor­ka Anna Knická). „Že veze­me medai­lo­vé umís­tě­ní, je samo­zřej­mě krás­ný úspěch. Všem našim zástup­cům pat­ří podě­ko­vá­ní za repre­zen­ta­ci ško­ly,“ dopl­ni­la vedou­cí výpra­vy Kateřina Sýkorová. 

Foto: archiv SŠUP