Další focení v Hernychově vile

Jednou ze sil­ných strá­nek ústec­ké umprum­ky je mož­nost spo­lu­prá­ce mezi jed­not­li­vý­mi výtvar­ný­mi obo­ry. Důkazem je mimo jiné opě­tov­né foto­gra­fo­vá­ní v pře­krás­ných pro­sto­rách seces­ní Hernychovy vily, kte­rou spra­vu­je Městské muze­um v Ústí nad Orlicí, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce Města Ústí nad Orlicí.

Akce se kona­la v rám­ci hodin před­mě­tu Styling, kte­ré je vyu­čo­ván ate­li­é­rem Design oděvů. Fotodokumentaci pak poři­zo­va­li stu­den­ti obo­ru Užitá foto­gra­fie a média.

Spolupráce obo­rů se usku­teč­ni­la díky finanč­ní pod­po­ře z Operačního pro­gra­mu Jana Amose Komenského spo­lu­fi­nan­co­va­né­ho Evropskou unií.

Foto: archiv SŠUP