Fotografové z umprumky podruhé ve Vídni

Není to dáv­no, co se všem mla­dým uměl­cům dopo­ru­čo­va­lo, aby mini­mál­ně část stu­dií strá­vi­li v Paříži či Vídni, dvou nej­vět­ších umě­lec­kých cen­t­rech teh­dej­ší Evropy.

Studenti ústec­ké umprum­ky z ate­li­é­ru Užitá foto­gra­fie a média pro­to nele­ni­li a absol­vo­va­li v letoš­ním roce už dru­hou návště­vu rakous­ké met­ro­po­le. Po prv­ní břez­no­vé se dru­há usku­teč­ni­la 19. říj­na. Pod vede­ním hlav­ní peda­gož­ky ate­li­é­ru a též novo­pe­če­né ředi­tel­ky SŠUP Martiny Novozámské zaví­ta­li ten­to­krát do věhlas­né gale­rie Albertina, kde zhléd­li výsta­vu slav­né­ho ame­ric­ké­ho foto­gra­fa Joela Sternfelda. Ten v příš­tím roce osla­ví jubi­lej­ní 80. narozeniny.

Oba stu­dij­ní výjezdy žáků SŠUP se usku­teč­ni­ly díky finanč­ní pod­po­ře z Operačního pro­gra­mu Jana Amose Komenského spo­lu­fi­nan­co­va­né­ho Evropskou unií.

Foto: Martina Novozámská