Předávání zkušeností ze zahraniční stáže

Přes původ­ní kom­pli­ka­ce se nako­nec pře­ci jen poda­ři­lo rea­li­zo­vat někte­ré akti­vi­ty v rám­ci pro­jek­tu MOBILITY. Od 1. do 8. říj­na vyra­zi­lo při­bliž­ně čty­ři­cet uči­te­lů z celé­ho Pardubického kra­je do Dánska. Ústeckou umprum­ku zastu­po­val MgA. Jiří Fikejz a pro své kole­gy ze sbo­ru při­pra­vil na posled­ní říj­no­vý den semi­nář. Nevylučuje jeho pokračování.

Přiblížil jed­nak pro­gram poby­tu: „Bydleli jsme v Roskilde kou­sek od Kodaně, kde jsme kaž­dý den navští­vi­li jed­nu až tři střed­ní ško­ly. Většinou gym­ná­zia, ale i uči­liš­tě, spe­ci­ál­ní ško­lu pro autis­ty a hen­di­ke­po­va­né a ško­lu pro dospě­lé a imigranty.“

Zaměřil se podrob­ně­ji také na samot­nou výu­ku: „Vždy nám odpre­zen­to­va­li jejich sys­tém výu­ky. Ve třech pří­pa­dech jsme byli i na násle­chu v hodi­ně. Z osob­ních postře­hů bych vypíchl vkus­ně a vel­ko­ry­se řeše­né pro­sto­ry škol. Jsou hod­ně zvyklí pra­co­vat ve sku­pin­kách mimo tří­du. Preferují aktiv­ní pří­stup k výu­ce, mají pros­tě sami zájem o to dostat ze ško­ly co nej­víc. U těch odbor­ných jsou ve ško­le reál­ně tak tře­ti­nu času, zby­tek na pra­xi ve firmách.“

Vyučující umě­lec­kých před­mě­tů, gra­fik a také hudeb­ník, při­dal i něko­lik osob­ních postře­hů: „Zajímavé je, že do ško­ly může kdo­ko­li do 60 let. Potkali jsme více­ro lidí, co si dodě­lá­va­li nebo pře­dě­lá­va­li kva­li­fi­ka­ci. Je nut­né jed­not­li­vý kur­zy zapla­tit, ale v pří­pa­dě dokon­če­ní stu­dia absol­ven­tům pro­střed­ky vrá­tí. Třeba paní s eko­no­mic­kým titu­lem, co v pade­sá­ti vyho­ře­la, se roz­hod­la být radě­ji kovářkou.“

Projekt MOBILITY je sou­čás­tí Erasmu + a byl rea­li­zo­ván díky struk­tu­rál­ním a inves­tič­ním fon­dům Evropské unie (Operační pro­gram výzkum, vývoj a vzdělávání).

Foto: Jiří Fikejz