Opět slavíme ve Studentském designu

Celostátní sou­těž pro stu­den­ty střed­ních a vyš­ších odbor­ných škol s výtvar­ný­mi obo­ry je pře­hlíd­kou toho nej­lep­ší­ho, co mezi mla­dý­mi čes­ký­mi uměl­ci vznik­lo. Letošní Studentský design s pořa­do­vým čís­lem 32 hos­ti­la Střední umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá ško­la hudeb­ních nástro­jů a nábyt­ku v Hradci Králové. Kvalitu obo­rů ústec­ké umprum­ky doklá­dá něko­lik před­ních umís­tě­ní z posled­ních let a také sku­teč­nost, že ani letos neo­de­šla naše ško­la s prázd­nou. Na stup­ně vítězů ten­to­krát vystou­pa­la stu­dent­ka gra­fic­ké­ho desig­nu Alice Bisová.

V kate­go­rii Fotografická a mul­ti­me­di­ál­ní tvor­ba, jed­né z pěti vyhla­šo­va­ných, obsa­di­la s ani­mo­va­ným fil­mem PoUprava dru­hé mís­to. Čtyři dese­ti­ny bodu ji při­tom děli­ly od nej­vyš­ší příč­ky. „Loni jsme odvez­li prv­ní mís­to za ani­mo­va­ný film Sofie Fenykové Spečeně, jed­ná se tedy již o dru­hý úspěch v řadě, v kon­ku­ren­ci vel­mi pres­tiž­ních škol,“ těší výsle­dek vedou­cí­ho umě­lec­kých obo­rů ško­ly Bohuslava Špačka. „A to zejmé­na pro­to, že naši stu­den­ti sou­pe­ří i s těmi, kte­ří se věnu­jí pří­mo ani­ma­ci, a to i na vyš­ších odbor­ných ško­lách,“ vysvět­lu­je dále.

Oceněný sní­mek matu­rant­ky vyprá­ví s nad­sáz­kou pří­běh o smr­ti a posmrt­né služ­bě, kdy tro­ji­ce hrdi­nů Mortisových pomá­há sta­ří­ko­vi s posmrt­nou visá­ží. Živé a reál­né jsou nao­pak dal­ší stu­dij­ní plá­ny Alice Bisové. „Důkazem kva­li­ty její prá­ce je i fakt, že se dosta­la na obor Animace a film praž­ské UMPRUM, a to dokon­ce z prv­ní­ho mís­ta,“ zmi­ňu­je dal­ší úspěch stu­dent­ky Bohuslav Špaček.

Naši ško­lu repre­zen­to­va­la z gra­fi­ček ješ­tě Radka Sránská (film Kancl – Byrokracie. Povinnost. Nutnost?) a z oděv­ní­ho desig­nu úspěš­ně matu­rant­ka Vendula Novotná v kate­go­rii Oděv a tex­til. V kon­ku­ren­ci 23 sou­tě­ží­cích se pro­bo­jo­va­la s kolek­cí BREAK STUFF do prv­ní desít­ky a skon­či­la devátá.

Foto: archiv SŠUP