Jubilant z umprumky na Art design festivalu

Jednou z nej­vět­ších osob­nos­tí mezi peda­go­gy orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky je vedou­cí ate­li­é­ru pro­duk­to­vé­ho desig­nu, jeden ze strůj­ců sku­pi­ny Atika Bohuslav Horák. Mezi kole­gy i stu­den­ty oblí­be­ný Bóda, před­ní čes­ký desig­nér a archi­tekt, už letos vysta­vo­val v Holicích, kde žije. Dalším pomy­sl­ným dár­kem k jeho 70. naro­ze­ni­nám bude účast na Art design fes­ti­va­lu v Mikulově, kte­rý pořá­dá vyhlá­še­ná gale­rie Křehký. Ta při­pra­vu­je v roz­me­zí 24.–26. květ­na pře­hlíd­ku sbě­ra­tel­ské­ho desig­nu a tvůr­čí worksho­py. „Noblesní zámec­ké pro­sto­ry obsa­dí desig­nér­ské insta­la­ce a chy­bět nebu­de ani dopro­vod­ný pro­gram v podo­bě tvůr­čích dílen, pre­zen­ta­cí desig­né­rů. Hlavními hvězda­mi dva­nác­té­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu budou desig­né­ři Bóda Horák a Daniel Piršč. Spoluzakladatel legen­dár­ní­ho usku­pe­ní Atika a legen­da čes­ké post­mo­der­ny Bohuslav Horák roz­ší­ří sbě­ra­tel­ské port­fo­lio znač­ky Křehký o mis­ku z ohý­ba­né­ho kovu ve tva­ru vět­vič­ky s při­lé­ha­vým názvem Křehká a Mikulovskou Venuši, jejíž mož­né for­my tepr­ve vzni­ka­jí,“ uvá­dě­jí pořa­da­te­lé v pro­spek­tu akce.

Sám osla­ve­nec pak k blí­ží­cí se akci dopl­ňu­je: „Na Art design fes­ti­va­lu vysta­vím řadu novi­nek navr­že­ných a zre­a­li­zo­va­ných v roce 2023 a 2024. Úplně prv­ní vznik­la pro gale­rii Křehký mísa Větvička. Ta vyja­dřu­je křeh­kost a záro­veň můj ruko­pis. Další objekt je inspi­ra­cí z mlá­dí, mísa Blue Target.“