Výstava ATTENTION! ATTENTION! zahájena

Výstava ATTENTION! ATTENTION! zahájena

Ústí n. O. - Poutavou, tema­tic­ky i myš­len­ko­vě nesmír­ně zají­ma­vou výsta­vu mohou nyní zhléd­nout návštěv­ní­ci Galerie pod rad­ni­cí v Ústí nad Orlicí. Svoje  kva­li­ty v ní spo­ji­li dva výtvar­ní­ci, jejichž "prů­se­čí­kem" je zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá ško­la. Zatímco Lukáš Stuchlík...

číst více
Info k přihlášení ubytování na Domově mládeže

Info k přihlášení ubytování na Domově mládeže

Termín pro ukon­če­ní ode­vzdá­ní při­hlá­šek k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že naší ško­ly pro škol­ní rok 2022/23 je sta­no­ve­ný do 31. květ­na 2022.    Přihlášku k uby­to­vá­ní si zájem­ci mohou vyzved­nout v Domově mlá­de­že nebo jim bude na vyžá­dá­ní zaslá­na elek­tro­nic­ky.  Přihlášku...

číst více
Naše grafičky excelovaly!

Naše grafičky excelovaly!

Skvělým způ­so­bem repre­zen­to­va­ly orlic­ko­ús­tec­kou umprum­ku stu­dent­ky 3. roč­ní­ku obo­ru Grafický design. Ty se v hoj­ném počtu zúčast­ni­ly stu­dent­ské fil­mo­vé sou­tě­že Pardubický kraťas a zce­la se jim poda­ři­lo ovlád­nout sek­ci ani­mo­va­né­ho fil­mu. „Ta byla při­tom mezi...

číst více
VYSTAVUJEME PRÁCE Z PLENÉRU

VYSTAVUJEME PRÁCE Z PLENÉRU

Poslední břez­no­vý den byl pro naši ško­lu ve zna­me­ní zahá­je­ní výsta­vy sou­čas­ných tře­tích umě­lec­kých roč­ní­ků Ty absol­vo­va­ly tra­dič­ní ple­nér v náhrad­ním ter­mí­nu, kte­rý ale úro­veň úro­veň pra­cí nepo­zna­me­nal... ba nao­pak O tom se může­te pře­svěd­čit i v násle­du­jí­cích týdnech,...

číst více
Informace – autobusová doprava

Informace – autobusová doprava

Aktualizace 15. 3. 2022 Vážená paní ředi­tel­ko, váže­ný pane ředi­te­li,  v před­chá­ze­jí­cích zprá­vách jsme Vás infor­mo­va­li o ome­ze­ních v oblas­ti veřej­né lin­ko­vé osob­ní (auto­bu­so­vé) dopra­vy, kte­ré se týka­ly doprav­ce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a měli trvat do 31. 3. 2022. Na...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —