První maturitní ples umprumky se vydařil

První maturitní ples umprumky se vydařil

Ústí n. O. - To byl ale krás­ný páteč­ní večer! Zejména pak pro všech­ny matu­ran­ty a matu­rant­ky ústec­ké umprum­ky ze tříd 4.G (tříd­ní uči­tel­ka Mgr. Michaela Krčálová), 4.FD (tříd­ní uči­tel Ing. Pavel Sviták) a 4.M (tříd­ní uči­tel Ing. Petr Čermák). Všem popřá­la vydařený...

číst více
STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU pro škol­ní rok 2024/2025 Zpracováno pod­le aktu­ál­ně dostup­ných infor­ma­cí k 20. říj­nu 2023   Podle návr­hu MŠMT (zatím ve schva­lo­va­cím pro­ce­su) může ucha­zeč o stu­di­um na střed­ní ško­le podat...

číst více
Z lavice za katedru: Michaela Bergová

Z lavice za katedru: Michaela Bergová

Ústí n. O. – Čtyři roky sedě­li v lavi­cích, nyní ve své býva­lé ško­le půso­bí jako uči­te­lé. A know-how tak ochot­ně pře­dá­va­jí mla­dým. Ateliéry orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky v posled­ních letech posí­li­la „mla­dá krev“, kte­rou vám postup­ně před­sta­ví­me v seri­á­lu roz­ho­vo­rů Z lavice...

číst více
Umprumka znovu vystavuje v Galerii pod radnicí!

Umprumka znovu vystavuje v Galerii pod radnicí!

Zpravidla jed­nou do roka má ústec­ká umprum­ka mož­nost pre­zen­to­vat výběr tvor­by svých výtvar­ných obo­rů v pro­sto­rách Galerie pod rad­ni­cí. Tu pro­vo­zu­je zdej­ší muze­um, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce Města Ústí nad Orlicí. Vernisáž akce se za vel­ké­ho zájmu veřej­nos­ti kona­la ve...

číst více
Předávání zkušeností ze zahraniční stáže

Předávání zkušeností ze zahraniční stáže

Přes původ­ní kom­pli­ka­ce se nako­nec pře­ci jen poda­ři­lo rea­li­zo­vat někte­ré akti­vi­ty v rám­ci pro­jek­tu MOBILITY. Od 1. do 8. říj­na vyra­zi­lo při­bliž­ně čty­ři­cet uči­te­lů z celé­ho Pardubického kra­je do Dánska. Ústeckou umprum­ku zastu­po­val MgA. Jiří Fikejz a pro své kole­gy ze...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —