Další skvělý úspěch! A hned dvojnásobný

Další skvělý úspěch! A hned dvojnásobný

Vavříny z celo­stát­ních stu­dent­ských sou­tě­ží jsou pro výtvar­né obo­ry naší ško­ly nej­lep­ší mož­nou vizit­kou. V posled­ních letech se něko­li­krát „uro­di­lo“ a mezi nej­vý­raz­něj­ší pat­ří roz­hod­ně čer­s­tvý úspěch stu­den­tek Anety Kavalíkové a Anety Zahálkové. Jejich jmé­na najdete...

číst více
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústi nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­tel­kou ško­ly (dále jen „správ­ní orgán"), jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le§ 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdělávání...

číst více
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­tel­kou ško­ly (dále jen „správ­ní orgán"),jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdělávání...

číst více
Jubilant z umprumky na Art design festivalu

Jubilant z umprumky na Art design festivalu

Jednou z nej­vět­ších osob­nos­tí mezi peda­go­gy orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky je vedou­cí ate­li­é­ru pro­duk­to­vé­ho desig­nu, jeden ze strůj­ců sku­pi­ny Atika Bohuslav Horák. Mezi kole­gy i stu­den­ty oblí­be­ný Bóda, před­ní čes­ký desig­nér a archi­tekt, už letos vysta­vo­val v Holicích, kde...

číst více
Přijímací řízení k umísťování žáků do Domova mládeže

Přijímací řízení k umísťování žáků do Domova mládeže

Přijímací říze­ní k umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024/25   Přijímací říze­ní k umís­tě­ní žáka do domo­va mlá­de­že (dále jen DM) bude pro­bí­hat pod­le Pravidel pro umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mládeže...

číst více
Opět slavíme ve Studentském designu

Opět slavíme ve Studentském designu

Celostátní sou­těž pro stu­den­ty střed­ních a vyš­ších odbor­ných škol s výtvar­ný­mi obo­ry je pře­hlíd­kou toho nej­lep­ší­ho, co mezi mla­dý­mi čes­ký­mi uměl­ci vznik­lo. Letošní Studentský design s pořa­do­vým čís­lem 32 hos­ti­la Střední umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá ško­la hudeb­ních nástro­jů a...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —