Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – kurzy obsazeny

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – kurzy obsazeny

Všechny ter­mí­ny kur­zů jsou již obsa­ze­ny.  V pří­pa­dě zájmu poskyt­ne­me odkaz na základ­ní infor­ma­ce o tom, co se od talen­to­vé zkouš­ky oče­ká­vá, jak při­stou­pit ke kresbě a mal­bě a také kri­té­ria hod­no­ce­ní. Budou tam také pří­kla­dy pro domá­cí pří­pra­vu. Pro infor­ma­ce pište...

číst více
Přijímací řízení do uměleckých oborů se blíží!

Přijímací řízení do uměleckých oborů se blíží!

Předpokládaný ter­mín: 3. - 6. led­na 2023 Pro 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní je mož­né podat 2 při­hláš­ky do obo­ru vzdě­lá­ní s talen­to­vou zkouš­kou. Pokud se ucha­zeč hlá­sí do dvou obo­rů vzdě­lá­ní na jed­né ško­le, musí podat dva for­mu­lá­ře při­hláš­ky.  V dal­ších kolech přijímacího...

číst více
Obrovský úspěch maturantky z umprumky! 

Obrovský úspěch maturantky z umprumky! 

Velkou radost udě­la­la peda­go­gům orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky a nejen jim stu­dent­ka 4. roč­ní­ku obo­ru Design pro­duk­tů a oba­lů Ella Nová. Talentovaná uměl­ky­ně totiž zís­ka­la jed­nu z cen udí­le­ných v rám­ci 24. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Designblok v Praze!  „Jednalo se o...

číst více
TAKÉ NAŠE ŠKOLA UKLÍZELA ČESKO

TAKÉ NAŠE ŠKOLA UKLÍZELA ČESKO

Celostátní akce má za cíl ule­vit naší krás­né pří­ro­dě a záro­veň pro­pa­go­vat eko­lo­gic­ký pří­stup. Naše ško­la se neú­čast­ni­la popr­vé, na pře­lo­mu září a říj­na pro­bě­hl dob­ro­vol­nic­ký úklid v rám­ci hodin před­mě­tu Základy eko­lo­gie. "Žáci do akce zapo­ji­li nejen sebe, ale i...

číst více
Designéři z umprumky vystavují v Litomyšli 

Designéři z umprumky vystavují v Litomyšli 

Litomyšl/Ústí n. O. – Velká věc se poved­la stu­den­tům matu­rit­ní­ho roč­ní­ku obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design. Ti od vče­rej­ší­ho dne vysta­vu­jí svo­je klau­zur­ní prá­ce – návrhy rede­sig­nu lito­myšl­ské knihov­ny – pří­mo v mís­tě samot­ném! K vidě­ní bude jejich tvor­ba pou­ze do 2....

číst více
Jubilejní desátý cyklus přednášek startuje!

Jubilejní desátý cyklus přednášek startuje!

Ústí n. O. - Umění a his­to­rie není žád­ná hys­te­rie - tak pojme­no­va­ly již desá­tý cyk­lus před­ná­šek z dějin umě­ní jeho pro­ta­go­nist­ky, peda­gož­ky ústec­ké umprum­ky Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová. Jak jinak než v Malé scé­ně zahá­ji­la úvod­ní před­náš­kou v úte­rý 13. září Jitka...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —