Na textilku nastoupil v osmnácti. Nyní se jako ředitel loučí

Na textilku nastoupil v osmnácti. Nyní se jako ředitel loučí

JAN POKORNÝ Ústí n. O. – Poslední pod­pi­sy v ředi­tel­ské kolon­ce na vysvěd­če­ní sti­hl 30. červ­na. Za rok už najdou stu­den­ti orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky na stej­ném doku­men­tu pod­pis jeho nástup­ky­ně. Nyní se ZDENĚK SALINGER těší na zaslou­že­ný odpo­či­nek, po 46 letech na...

číst více
Předání ředitelského žezla na umprumce

Předání ředitelského žezla na umprumce

Závěr letoš­ní­ho škol­ní­ho roku je pro umprum­ku ve zna­me­ní vel­kých změn, a to dokon­ce na těch nej­vyš­ších postech! Dosavadní ředi­tel ško­ly a její dlou­ho­le­tý peda­gog Ing. Zdeněk Salinger pře­dal na úter­ní závě­reč­né pora­dě pomy­sl­né žezlo své nástup­ky­ni. Od 1. srp­na se...

číst více
DRUHÉ ROČNÍKY NA PLENÉRU

DRUHÉ ROČNÍKY NA PLENÉRU

Červen pou­ze ve zna­me­ní uza­ví­rá­ní zná­mek? Pro naše stu­den­ty výtvar­ných obo­rů niko­liv. Poslední měsíc před let­ní­mi prázd­ni­na­mi se kona­jí růz­né exkur­ze a dru­hé roč­ní­ky absol­vo­va­ly tra­dič­ní týden­ní ple­nér.  Vedoucí umě­lec­kých obo­rů naší umprum­ky Jaroslav Habrman k němu...

číst více
Po deseti letech končí, ale: „Nikdy neříkej nikdy!“

Po deseti letech končí, ale: „Nikdy neříkej nikdy!“

JAN POKORNÝ Ústí n. O. – Od roku 2013 si bez nich pro­gram ústec­ké Malé scé­ny neu­mě­li před­sta­vit. Měsíc co měsíc při­ná­še­ly peda­gož­ky ústec­ké umprum­ky JITKA KUBĚNKOVÁ a MARIE UHLÍŘOVÁ osvě­že­ní v podo­bě kun­sthis­to­ric­kých před­ná­šek.  Zkusily si něco víc než jen „jen“...

číst více
Rozlučková přednáška pedagožek umprumky

Rozlučková přednáška pedagožek umprumky

Ústí n. O. - Úterní večer byl v Malé scé­ně ve zna­me­ní posled­ní před­náš­ky z cyk­lu Umění a his­to­rie není žád­ná hys­te­rie. Pro peda­gož­ky SŠUP Ústí nad Orlicí Jitku Kuběnkovou a Marii Uhlířovou byl však záro­veň roz­luč­kou s celou dese­ti­le­tou před­náš­ko­vou čin­nos­tí. Patří jim...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —