Slide STOJÍ UMĚNÍ ZA TO! Denisa Váňová — Srůst
Národní cena za stu­dent­ský design 2018 JUNIOR
clo­se

UMĚLECKÉ STUDIUM

× S TALENTOVOU ZKOUŠKOU × 

U

PRŮMYSLOVÉ STUDIUM

× TECHNICKÉ—STUDIJNÍ OBORY × 

P
Nejlepší návrhy pro Talent Pardubického kraje oceněny

Nejlepší návrhy pro Talent Pardubického kraje oceněny

Již potře­tí dosta­la orlic­ko­ús­tec­ká umprum­ka pří­le­ži­tost zpra­co­vat pamět­ní lis­ty a diplo­my pro sou­těž Talent Pardubického kra­je. Kdy úspěš­ní žáci základ­ních a střed­ní škol oce­ně­ní pře­vez­mou, zatím není jas­né, autor­ky gra­fic­kých návrhů už "dárek pod stro­me­ček" obdržely....

číst více
Absolvent Martin Kolář vystavuje v Malé scéně!

Absolvent Martin Kolář vystavuje v Malé scéně!

První výsta­vu po nuce­né "koro­na­pau­ze" mohou pří­z­niv­ci výtvar­né­ho umě­ní navští­vit v Malé scé­ně. Absolvent naší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly Martin Kolář, aktu­ál­ně stu­dent dru­hé­ho roč­ní­ku praž­ské AVU, zde pre­zen­tu­je svo­je mal­by z posled­ní­ho roku. O expo­zi­ci s názvem Dítě z...

číst více
Ústecká kulturní scéna opět ožije zásluhou absolventa umprumky

Ústecká kulturní scéna opět ožije zásluhou absolventa umprumky

Ústí n. O. – Dlouhé týd­ny bez kul­tur­ní­ho vyži­tí se, zdá se, chý­lí ke kon­ci. Postupné uvol­ňo­vá­ní opat­ře­ní umož­ňu­je od čtvrt­ka 3. pro­sin­ce opět pořá­dat ale­spoň někte­ré akce. V orlic­ko­ús­tec­ké Malé scé­ně již o den poz­dě­ji začne výsta­va Dítě z plas­tu, kte­rou má na svě­do­mí úspěš­ný absol­vent míst­ní umprumky.

číst více
Informace o výuce a provozu školy

Informace o výuce a provozu školy

aktu­a­li­za­ce k 23. 11. 2020 Úřední hodi­ny sekre­ta­ri­á­tu ško­ly úte­rý a čtvr­tek od 8.00 do 13.00 (nebo dle domlu­vy 465 518 111, 465 518 117)   Výuka Provoz ško­ly od 25. 11. 2020 pro­bí­há dle mate­ri­á­lů vyda­ných vlá­dou ČR, MZČR a MŠMT, kte­ré nalez­ne­te níže: Organizace...

číst více
Naše škola pomůže seniorům ve Sloupnici

Naše škola pomůže seniorům ve Sloupnici

Epidemií zasa­že­né­mu domo­vu pošlou pláš­tě. A pro­to­typ na dal­ší Ústí n. O. – Zvlášť slo­ži­té situ­a­ci čelí v posled­ních dnech Domov pro seni­o­ry ve Sloupnici. Nedávno pro­ve­de­né tes­ty na koro­na­vi­rus odha­li­ly hned 45 pozi­tiv­ních výsled­ků u kli­en­tů a také dva­cít­ku nakažených...

číst více
Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – zrušeny

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – zrušeny

Omlouváme se, ale z důvo­du epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce jsme nuce­ni zru­šit všech­ny ter­mí­ny pří­prav­ných kur­zů. Do 20. 11. 2020 trvá nou­zo­vý stav, tak­že kur­zy usku­teč­nit nemů­že­me. Jaká bude situ­a­ce po tom­to ter­mí­nu, zatím neví­me. Z důvo­du zacho­vá­ní rov­nos­ti podmínek...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —