Talentové zkoušky – informace

Talentové zkoušky – informace

Termín 4. 1. 2022 a 5. 1. 2022 pro­běh­ne při­jí­ma­cí říze­ní s talen­to­vou zkouš­kou pro obo­ry Grafický design (ŠVP Grafický design tis­ko­vin) a Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média). 6. 1. 2022 a 7. 1. 2022 bude talen­to­vá zkouš­ka pro obo­ry Průmyslový...

číst více
Přípravný kurz 4. prosince zrušen

Přípravný kurz 4. prosince zrušen

Omlouváme se, ale vzhle­dem k vývo­ji koro­na­vi­ro­vé epi­de­mie ruší­me pří­prav­ný kurz 4.12.2021. Jako náhra­du všem při­hlá­še­ným zašle­me základ­ní infor­ma­ce o prů­bě­hu talen­to­vé zkouš­ky a jak se na ni připravit.

číst více
PLENÉR 3. ROČNÍKŮ

PLENÉR 3. ROČNÍKŮ

Netradičně, kvů­li před­cho­zí covi­do­vé epi­de­mii, se ple­nér nyněj­sích tře­tích roč­ní­ků konal zkra­je říj­na. Na jeho prů­bě­hu se to ale nijak nepo­de­psa­lo. Vedoucí výpra­vy a šéf našich umě­lec­kých obo­rů Jaroslav Habrman hod­no­tí: "Podzimní čas je samo­zřej­mě jiný než ten letní....

číst více
Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Omlouváme se, ale vzhle­dem k vývo­ji koro­na­vi­ro­vé epi­de­mie ruší­me pří­prav­ný kurz 4. 12. 2021. Jako náhra­du všem při­hlá­še­ným zašle­me základ­ní infor­ma­ce o prů­bě­hu talen­to­vé zkouš­ky a jak se na ni při­pra­vit. Všechny ter­mí­ny kur­zů jsou již obsa­ze­ny! Lze zaslat inform­ce o...

číst více
Partnerská firma naší školy slaví 30 let!

Partnerská firma naší školy slaví 30 let!

Česká Třebová - Dlouholetý part­ner prů­mys­lo­vých obo­rů orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé, fir­ma LDM Valves Česká Třebová, sla­ví 30. naro­ze­ni­ny. Českotřebovský výrob­ce prů­mys­lo­vých arma­tur pat­ří již dese­ti­le­tí k význam­ným zaměst­na­va­te­lům orlic­ké­ho regionu,...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —