Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly (dále jen „správ­ní orgán“), jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdělávání...

číst více
Drezína díky našim mechanikům opět září novotou!

Drezína díky našim mechanikům opět září novotou!

Ústí n. O. - Díky peč­li­vé prá­ci žáků dru­hé­ho a tře­tí­ho roč­ní­ku obo­ru Mechanik-seři­zo­vač umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly se poda­ři­lo zachrá­nit his­to­ric­ký kle­not. Šlapací dre­zí­na, kte­rou má v zápůjč­ce Letohradský želez­nič­ní klub, byla původ­ně nekom­plet­ní a v žalost­ném stavu......

číst více
Výstava ATTENTION! ATTENTION! zahájena

Výstava ATTENTION! ATTENTION! zahájena

Ústí n. O. - Poutavou, tema­tic­ky i myš­len­ko­vě nesmír­ně zají­ma­vou výsta­vu mohou nyní zhléd­nout návštěv­ní­ci Galerie pod rad­ni­cí v Ústí nad Orlicí. Svoje  kva­li­ty v ní spo­ji­li dva výtvar­ní­ci, jejichž "prů­se­čí­kem" je zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá ško­la. Zatímco Lukáš Stuchlík...

číst více
Info k přihlášení ubytování na Domově mládeže

Info k přihlášení ubytování na Domově mládeže

Termín pro ukon­če­ní ode­vzdá­ní při­hlá­šek k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že naší ško­ly pro škol­ní rok 2022/23 je sta­no­ve­ný do 31. květ­na 2022.    Přihlášku k uby­to­vá­ní si zájem­ci mohou vyzved­nout v Domově mlá­de­že nebo jim bude na vyžá­dá­ní zaslá­na elek­tro­nic­ky.  Přihlášku...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —