Slide STOJÍ UMĚNÍ ZA TO! Denisa Váňová — Srůst
Národní cena za stu­dent­ský design 2018 JUNIOR
clo­se

UMĚLECKÉ STUDIUM

× S TALENTOVOU ZKOUŠKOU × 

U

PRŮMYSLOVÉ STUDIUM

× TECHNICKÉ—STUDIJNÍ OBORY × 

P
Dny otevřených dveří – konzultací 22., 23. a 29. ledna 2021

Dny otevřených dveří – konzultací 22., 23. a 29. ledna 2021

Dny ote­vře­ných dve­ří pro­běh­nou for­mou indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce. Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly 465 518 111.  Termíny: pátek 22. led­na 2021 – od 12 do 17 hodin sobo­ta 23. led­na 2021 – od 9 do 14 hodin pátek 29. led­na 2021 – od 9 do 14 hodin...

číst více
Přijímací řízení do oborů bez talentové zkoušky

Přijímací řízení do oborů bez talentové zkoušky

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly, pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon) vyhla­šu­je na...

číst více
Provoz školy v týdnu od 4. 1. 2021

Provoz školy v týdnu od 4. 1. 2021

aktu­a­li­za­ce k 28. 12. 2020 Výuka na střed­ních ško­lách pro­bí­há distanč­ním způ­so­bem. Jsou umož­ně­ny pre­zenč­ní indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce (vždy pou­ze jeden žák/student a jeden peda­go­gic­ký pra­cov­ník). Je umož­ně­no koná­ní při­jí­ma­cích zkou­šek, a to bez ome­ze­ní počtu osob...

číst více
Nejlepší návrhy pro Talent Pardubického kraje oceněny

Nejlepší návrhy pro Talent Pardubického kraje oceněny

Již potře­tí dosta­la orlic­ko­ús­tec­ká umprum­ka pří­le­ži­tost zpra­co­vat pamět­ní lis­ty a diplo­my pro sou­těž Talent Pardubického kra­je. Kdy úspěš­ní žáci základ­ních a střed­ní škol oce­ně­ní pře­vez­mou, zatím není jas­né, autor­ky gra­fic­kých návrhů už "dárek pod stro­me­ček" obdržely....

číst více
Absolvent Martin Kolář vystavuje v Malé scéně!

Absolvent Martin Kolář vystavuje v Malé scéně!

První výsta­vu po nuce­né "koro­na­pau­ze" mohou pří­z­niv­ci výtvar­né­ho umě­ní navští­vit v Malé scé­ně. Absolvent naší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly Martin Kolář, aktu­ál­ně stu­dent dru­hé­ho roč­ní­ku praž­ské AVU, zde pre­zen­tu­je svo­je mal­by z posled­ní­ho roku. O expo­zi­ci s názvem Dítě z...

číst více
Ústecká kulturní scéna opět ožije zásluhou absolventa umprumky

Ústecká kulturní scéna opět ožije zásluhou absolventa umprumky

Ústí n. O. – Dlouhé týd­ny bez kul­tur­ní­ho vyži­tí se, zdá se, chý­lí ke kon­ci. Postupné uvol­ňo­vá­ní opat­ře­ní umož­ňu­je od čtvrt­ka 3. pro­sin­ce opět pořá­dat ale­spoň někte­ré akce. V orlic­ko­ús­tec­ké Malé scé­ně již o den poz­dě­ji začne výsta­va Dítě z plas­tu, kte­rou má na svě­do­mí úspěš­ný absol­vent míst­ní umprumky.

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —