Drobnými krůčky doufáme ve zlepšení situace

Ústí n. O. – Pro Střední ško­lu umě­lec­ko­prů­mys­lo­vou Ústí nad Orlicí i dal­ší tři part­ner­ské ško­ly spo­leč­nos­ti Rieter byl v pořa­dí dru­hý roč­ník Dne kari­é­ry vyda­ře­ný. Vysoký počet pří­cho­zích a jejich infor­mo­va­nost jsou pod­le per­so­nál­ní­ho ředi­te­le fir­my Richarda Bednáře vkla­dem do budouc­na. Technické obo­ry totiž stá­le nema­jí na růžích ustlá­no, což pla­tí také pro Orlickoústecko. „Každý, kdo ale­spoň tro­chu sle­du­je média, je se situ­a­cí obe­zná­men. Je stá­le neu­tě­še­ná, tech­nič­tí odbor­ní­ci všech stup­ňů vzdě­lá­ní pořád chy­bí,“ při­pouš­tí Richard Bednář v roz­ho­vo­ru, kte­rý posky­tl v prů­bě­hu sobot­ní akce.

Druhý roč­ník Dne kari­é­ry zna­me­ná, že jste prv­ní vyhod­no­ti­li jako úspěš­ný?
První roč­ník roz­hod­ně úspěš­ný byl. Pomocí dotaz­ní­ku máme zjiš­tě­no, že zhru­ba pět­a­dva­cet pro­cent dětí, kte­ré akci navští­vi­ly, zvo­li­ly stu­di­um tech­nic­kých obo­rů cílo­vých škol. Samozřejmě si moh­ly volit i jiné obo­ry na dal­ších tech­nic­kých ško­lách, přes­ně to vědět nemů­že­me, zpět­nou vazbu máme od našich part­ner­ských škol.

Které ško­ly mezi part­ner­ské pat­ří?
Je to samo­zřej­mě umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá ško­la v Ústí nad Orlicí, dále Střední prů­mys­lo­vá ško­la v Letohradě, prů­mys­lo­vá ško­la v Lanškrouně a samo­zřej­mě VDA v České Třebové. To jsou naši nej­bliž­ší partneři.

Dá se zmí­ně­né part­ner­ství dále roz­ví­jet, co aktu­ál­ně zahr­nu­je?
Spolupráce zahr­nu­je zejmé­na prak­tic­ký výcvik a mate­ri­ál­ní pod­po­ru. Se ško­la­mi také kon­zul­tu­je­me podo­bu jejich stu­dij­ních pro­gra­mů, zda odpo­ví­da­jí před­sta­vám firem, spo­lu­pra­cu­je­me také při zaklá­dá­ní nových oborů.

Pokud porov­ná­me letoš­ní Den kari­é­ry s loň­ským, liší se nějak zásad­ně?
Oslovili jsme vět­ší počet dětí. Loni jsme cíli­li zejmé­na na žáky devá­tých tříd. Dospěli jsme ale k názo­ru, že vol­ba budou­cí­ho zaměst­ná­ní začí­ná dozrá­vat u dětí už dří­ve, tak­že jsme roz­ší­ři­li pro­pa­ga­ci i na sed­mé a osmé roč­ní­ky. Přizvali jsme samo­zřej­mě i devá­ťá­ky, pro­pa­ga­ce akce tedy letos byla šir­ší. Akce se obsa­hem nějak zásad­ně nemě­ní, posi­lu­je­me inter­ak­ti­vi­tu akce, mož­nost něco si vyzkoušet.

Máte pocit, že se sys­te­ma­tic­ká pro­pa­ga­ce začí­ná odrá­žet v uva­žo­vá­ní rodi­čů o vol­bě budou­cí­ho povo­lá­ní jejich dětí?
V kaž­dém pří­pa­dě. Na podob­ných akcích zjiš­ťu­je­me, že rodi­če o tech­nic­kých obo­rech mno­hem více vědí. Pomáhají tomu samo­zřej­mě i média, kte­rá popi­su­jí situ­a­ci, kdy v tech­nic­kých pro­fe­sích chy­bí spous­ta zaměst­nan­ců. Tato akce je ovšem zamě­ře­na ješ­tě tro­chu jinak. Nestačí, pokud se doví­te teo­re­tic­ké infor­ma­ce, potře­bu­je­te se podí­vat, jak vypa­dá pra­xe, zeptat se. Právě od toho Den kari­é­ry je.

Loni jste si pochva­lo­val sku­teč­nost, že se ško­ly mohou pre­zen­to­vat i v pro­vo­zech. Je i tohle hma­ta­tel­né pozi­ti­vum?
Určitě. Takový moment pro­po­ju­je rodi­če a žáky se ško­lou a fir­mou. Všechny tři vrcho­ly troj­ú­hel­ní­ku se pot­ka­jí na jed­né akci, což je ideální.

Jak hod­no­tí­te prů­běh v pořa­dí dru­hé­ho Dne kari­é­ry, je příští rok reál­né jeho pokra­čo­vá­ní?
Jsme opět pří­jem­ně pře­kva­pe­ni počtem pří­cho­zích. Navíc jejich zájem je hlub­ší, jde do vel­kých detai­lů, není povrchní.

Pokud se podí­vá­me na aktu­ál­ní situ­a­ci trhu prá­ce, stá­le trvá nedo­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků v tech­nic­kých pro­fe­sích?
Každý, kdo ale­spoň tro­chu sle­du­je média, je se situ­a­cí obe­zná­men. Je stá­le neu­tě­še­ná, tech­nič­tí odbor­ní­ci všech stup­ňů vzdě­lá­ní pořád chybí.

Je zde ale­spoň před­po­klad, že se poda­ří pomy­sl­ný hlad nějak uspo­ko­jit?
Jsme zvyklí na sku­teč­nost, že nic v této chví­li nejde nějak maso­vě. Na Den kari­é­ry nedo­sta­ne­me nikdy dva tisí­ce lidí. Cokoliv ve vzta­hu k nábo­ru a moti­va­ce ke stu­diu tech­nic­kých obo­rů je prá­ce s jed­not­liv­ci. Drobnými krůč­ky dou­fá­me ve zlep­še­ní situ­a­ce, v opač­ném pří­pa­dě by podob­né akce postrá­da­ly smysl.

Technické pro­fe­se nejsou neza­jí­ma­vé z hle­dis­ka výděl­ku, jed­ná se spíš o boře­ní mýtů. Které pat­ří mezi ty vůbec nej­čas­těj­ší?
Zaprvé, že tech­ni­ka je pou­ze pro klu­ky, s tím se setká­vá­me vel­mi čas­to. Já říkám, že tech­ni­ka je pro kaž­dé­ho, kdo k ní má aspoň troš­ku vlo­hy. Pak se potká­vá­me s tím, že rodi­če stá­le mají před­sta­vu, že se pra­cu­je ve špi­na­vých čer­ných kob­kách, kde se dělá na sta­rých stro­jích. Proto chce­me uka­zo­vat moder­ní zaří­ze­ní, ergo­no­mic­ká, čis­tá pra­co­viš­tě, aby se atrak­ti­vi­ta tech­nic­kých obo­rů stá­le zvyšovala.

Účast Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé na Dni kari­é­ry pořá­da­né­ho fir­mou Rieter CZ, s. r. o., Ústí nad Orlicí je sou­čás­tí pro­ce­su udr­ži­tel­nos­ti pro­jek­tu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 “ Podpora pří­ro­do­věd­né­ho a tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kraji“

Foto: Adam Faltus