MŠMT VYDALO VYHLÁŠKU K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ 2019/2020

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy dnes vyda­lo vyhláš­ku  o hod­no­ce­ní výsled­ků vzdě­lá­vá­ní žáků ve dru­hém polo­le­tí škol­ní­ho roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základ­ní a střed­ní ško­ly postu­po­vat při kla­si­fi­ka­ci toho­to polo­le­tí, kte­ré bylo z vel­ké čás­ti posti­že­no epi­de­mií koro­na­vi­ru. Součástí vyda­né vyhláš­ky je také meto­di­ka s výkla­dem jed­not­li­vých bodů.

Výuka ve dru­hém polo­le­tí škol­ní­ho roku 2019/2020 pro­bí­há zce­la nestan­dard­ním způ­so­bem, více než obvykle se pro­hlu­bu­jí roz­dí­ly v pod­mín­kách, kte­ré mají žáci vytvo­ře­ny pro vzdě­lá­vá­ní. Hodnocení výsled­ků vzdě­lá­vá­ní žáků ze stra­ny ško­ly tuto situ­a­ci, na kte­rou neby­lo mož­né se při­pra­vit, musí zohled­nit. Z někte­rých běž­ně uží­va­ných postu­pů je tak tře­ba sle­vit a hod­no­tit žáky a stu­den­ty s dlou­ho­do­bou zna­los­tí jejich výsled­ků ve ško­le. Stejně tak je tře­ba sle­vit z obje­mu uči­va sta­no­ve­né­ho v ŠVP. Není žádou­cí, aby se hod­no­ce­ní žáků zhor­ši­lo opro­ti jejich obvyk­lým výsled­kům z důvo­du jejich slo­ži­té rodin­né situ­a­ce nebo niž­ší schop­nos­ti pří­pra­vy mimo kolek­tiv. V této slo­ži­té situ­a­ci dětí i rodin dopo­ru­ču­je­me vždy konat ve pro­spěch žáků. Hodnocení výchov­ných před­mě­tů pak pova­žu­je­me za zbyt­né. Přesto je mož­né hod­no­ce­ní výsled­ků vzdě­lá­vá­ní žáků za dru­hé polo­le­tí škol­ní­ho roku 2019/2020 ze stra­ny ško­ly spra­ved­li­vě pro­vést, v tom­to ohle­du máme důvě­ru v odbor­né kom­pe­ten­ce uči­te­lů škol,“ píše se v úvo­du meto­di­ky k vyhlášce.

V prů­vod­ním dopi­se k vyhláš­ce minis­tr škol­ství Robert Plaga děku­je všem uči­te­lům za jejich dosa­vad­ní prá­ci a upo­zor­ňu­je ško­ly na dal­ší mate­ri­á­ly, kte­ré mohou od minis­ter­stva v násle­du­jí­cích dnech oče­ká­vat. Chtěl bych Vás infor­mo­vat, že v návaz­nos­ti na výše uve­de­nou legisla­ti­vu týka­jí­cí se základ­ních, střed­ních a vyš­ších odbor­ných škol při­pra­ví minis­ter­stvo škol­ství v příš­tích dnech ješ­tě násle­du­jí­cí vyhláš­ky a metodiky:

  • Soubor hygi­e­nic­kých a bez­peč­nost­ních pod­mí­nek, za kte­rých bude mož­ná účast stu­dent ve ško­lách při výu­ce, a to for­mou „manu­á­lu“ pro všech­ny seg­men­ty vzdě­lá­va­cí sou­sta­vy, na kte­ré pra­cu­je­me spo­lu s epi­de­mi­o­lo­gy a minis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví, a kte­rá bude zve­řej­ně­na na pře­lo­mu dub­na a května.
  • Vyhlášky k matu­ri­tám a závě­reč­ným zkouškám a jed­not­ným při­jí­ma­cím zkouškám, kte­ré budou ve sbír­ce do 10. květ­na, kte­ré budou sta­no­vat pod­mín­ky, za kte­rých budou moci žáci sklá­dat výše uve­de­né zkouš­ky. Součástí bude také balí­ček pod­po­ry k výše uve­de­né meto­di­ce, kte­rý chce­me rov­něž před­sta­vit 10. květ­na,“ píše se v prů­vod­ním dopi­se minis­t­ra školství.

Průvodní dopis minis­t­ra škol­ství nalez­ne­te ZDE.

Vyhlášku 211/2020 Sb. o hod­no­ce­ní výsled­ků vzdě­lá­vá­ní žáků ve dru­hém polo­le­tí škol­ní­ho roku 2019/2020 nalez­ne­te ZDE.

Metodiku k vyhláš­ce 211/2020 Sb. najde­te ZDE.