Na „umprumce“ se letos poprvé „plesalo“, pokračování 10. února

Ústí n. O. – Maturitní ple­sy jsou nedíl­nou sou­čás­tí kaž­dé­ho škol­ní­ho roku. V pří­pa­dě Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí se, s ohle­dem na počet tříd a stu­den­tů, pořá­da­jí hned dva. První z nich hos­til  orlic­ko­ús­tec­ký Kulturní dům v „nešťast­ný“ pátek 13. ledna.

Vydražili dres olym­pij­ské­ho vítě­ze
Páteční večer pat­řil matu­ran­tům ze dvou tříd. Dvouoborovou umě­lec­kou 4.GI (Grafický design tis­ko­vin, Textilní a inte­ri­é­ro­vý design) dopro­vo­di­la tak­též dvou­o­bo­ro­vá reklam­ní tří­da 4.CS (Reklamní a pro­pa­gač­ní čin­nost, Reklamní a pro­pa­gač­ní čin­nost). Z rukou tříd­ních uči­te­lek Jitky Kuběnkové a Lenky Karbulkové pře­vza­lo šer­pu cel­kem 34 žáků matu­rit­ních roč­ní­ků. Úspěch u matu­rit­ních zkou­šek i v dal­ším živo­tě jim násled­ně popřá­li vedou­cí umě­lec­kých obo­rů SŠUP Jaroslav Habrman a také zástup­ky­ně ředi­te­le Hana Havlová.

Po celý večer hrá­la pří­tom­ným k tan­ci a posle­chu sku­pi­na Skelet, nechy­bě­la ani tra­dič­ní dis­ko­té­ka. Novinkou letoš­ní­ho ple­su bylo vyhla­šo­vá­ní vel­ké tom­bo­ly, hlav­ním láka­dlem byl čtyř­den­ní zájezd do Bruselu, kte­rý věno­val euro­po­sla­nec Tomáš Zdechovský. Vrcholem veče­ra se sta­la draž­ba dre­su dvoj­ná­sob­né­ho olym­pij­ské­ho medai­lis­ty a mis­tra svě­ta v závo­dech hor­ských kol Jaroslava Kulhavého, jenž má v matu­rit­ním roč­ní­ku umprum­ky mlad­ší­ho bra­t­ra.
Druhý matu­rit­ní ples SŠUP Ústí nad Orlicí je naplá­no­ván na pátek 10. úno­ra. Jeho hlav­ní­mi akté­ry bude tři­a­dva­cet stu­den­tů z třío­bo­ro­vé umě­lec­ké tří­dy 4.FDO a desít­ka mecha­ni­ků-seři­zo­va­čů ze tří­dy 4.M.

Foto: Adam Faltus