O ateliérech „umprumky“ v Perle jednali s hejtmanem

Ústí n. O. – Ještě před začát­kem jar­ních prázd­nin se na půdě orlic­ko­ús­tec­ké rad­ni­ce usku­teč­ni­lo dlou­ho oče­ká­va­né jed­ná­ní mezi sta­ros­tou měs­ta Petrem Hájkem a hejtma­nem Pardubického kra­je Martinem Netolickým. Jeho obsa­hem bylo sezná­me­ní s dokon­če­ný­mi zámě­ry a návrhem revi­ta­li­za­ce úze­mí býva­lé­ho tex­til­ní­ho závo­du Perla v cen­t­ru Ústí nad Orlicí. Jelikož byla v prů­bě­hu jed­ná­ní dis­ku­to­vá­na mož­nost pře­su­nu ate­li­é­rů zdej­ší Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé prá­vě do zmí­ně­né­ho are­á­lu, zúčast­nil se jed­ná­ní v pátek 19. úno­ra také ředi­tel „umprum­ky“ Zdeněk Rössler a rov­něž vedou­cí kraj­ské­ho odbo­ru škol­ství Martin Kiss.

Společně pro­šli are­ál Perly
Výsledek jed­ná­ní je pod­le slov ústec­ké­ho sta­ros­ty Petra Hájka pří­sli­bem do budouc­na. Přesun ate­li­é­rů do nových pro­stor by byl pro ústec­kou ško­lu veli­ce láka­vý. „Pan hejtman byl o tom­to zámě­ru měs­ta infor­mo­ván již v loň­ském roce. Dnes se s návrhem revi­ta­li­za­ce Perly sezná­mil veli­ce podrob­ně a také pří­mo v are­á­lu býva­lé tex­til­ky. Ocenil zpra­co­va­né inves­tič­ní zámě­ry měs­ta a cel­ko­vou kon­cep­ci. Jeho reak­ce na pře­mís­tě­ní umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly do Perly byla pozi­tiv­ní, což je pro nás dob­rá zprá­va,“ zazně­lo z úst Petra Hájka.

Projekt čeká reduk­ce 
Klíčovým pro mož­nou rea­li­za­ci bude finanč­ní nároč­nost inves­ti­ce. Podle slov Martina Netolického se zřej­mě neo­be­jde bez sní­že­ní nákla­dů na výstav­bu, v tako­vém pří­pa­dě by moh­la být pod­po­ře­na z kraj­ské­ho roz­počtu. „Záměr na vybu­do­vá­ní ate­li­é­ru a dílen Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé je vel­mi zají­ma­vý, jeli­kož sou­čas­ný are­ál ve Špindlerově uli­ci je ve špat­né kon­di­ci a muse­li bychom do něj inves­to­vat při­bliž­ně 30 mili­o­nů korun,“ uve­dl hejtman a dopl­nil: „Současný pro­jekt je nasta­ven na při­bliž­ně 100 mili­o­nu korun, což je pro kraj­ský roz­po­čet vel­ká část­ka, a pro­to bychom muse­li žádat evrop­skou dota­ci napří­klad z Integrovaného regi­o­nál­ní­ho ope­rač­ní­ho pro­gra­mu. Není však jis­té, zda bychom na ni dosáh­li, a pro­to se poku­sí­me pře­pra­co­vat pro­jekt na část­ku při­bliž­ně 60 mili­o­nů korun při zacho­va­ní všech důle­ži­tých prv­ků. Tuto část­ku by již kraj mohl zapla­tit eta­po­vi­tě ze své­ho roz­počtu,“ sdě­lil Martin Netolický.

Foto: Lukáš Prokeš