PLENÉR 3. ROČNÍKŮ

Netradičně, kvů­li před­cho­zí covi­do­vé epi­de­mii, se ple­nér nyněj­sích tře­tích roč­ní­ků konal zkra­je říj­na. Na jeho prů­bě­hu se to ale nijak nepodepsalo.
Vedoucí výpra­vy a šéf našich umě­lec­kých obo­rů Jaroslav Habrman hodnotí:
„Podzimní čas je samo­zřej­mě jiný než ten let­ní. Tři dny krás­né­ho babí­ho léta, jeden den deš­ti­vý a ty posled­ní dva stu­de­né. Barvy začí­na­jí­cí­ho pod­zi­mu to ale vyna­hra­di­ly. Studenti opět pře­kva­pi­vě pra­co­va­li a sna­ži­li se o co nej­lep­ší výko­ny, ale­spoň vět­ši­na z nich.
Byli i tací bor­ci, kte­ří do teré­nu vyrá­že­li pra­co­vat i v deš­ti a vět­ru. Takové zážit­ky ovšem jen tak něco nenahradí.“👍
Foto: Jaroslav Habrman