Umprumka vystavuje v městské galerii

Ucelená výsta­va obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design je již tře­tí v pořa­dí, kte­rou Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá pre­zen­tu­je v tom­to škol­ním roce, a prv­ní, jíž letos hos­tí měst­ská Galerie pod rad­ni­cí. Představuje prů­řez tvor­by jed­no­ho z pěti­ce výtvar­ných obo­rů ško­ly. Tento má dlou­hou tra­di­ci, pro­to­že nava­zu­je na dese­ti­le­tí exis­ten­ce ško­ly coby tex­til­ní. Zároveň je patr­ně posled­ní vět­ší expo­zi­cí, kte­rou při­pra­vi­li vedou­cí výtvar­ných obo­rů SŠUP akad. malíř Jaroslav Habrman spo­lu se svou ženou Blankou, též vyu­ču­jí­cí školy.

Vernisáž se za vel­ké­ho zájmu ústec­ké veřej­nos­ti kona­la ve čtvr­tek 3. lis­to­pa­du, výsta­vu pojme­no­va­nou Od tex­ti­lu k inte­ri­é­ru může­te v pro­sto­rách Galerie pod rad­ni­cí navští­vit do 23. listopadu.

Foto: Lukáš Prokeš