Ústecké hlavní nádraží dostane novou tvář. Vytvoří ji studenti

Ústí n. O. – Hlavní vla­ko­vé nádra­ží v Ústí nad Orlicí před­sta­vu­je dlou­ho dis­ku­to­va­nou zále­ži­tost. Zastáncům původ­ní výprav­ní budo­vy se poda­ři­lo dosáh­nout její záchra­ny, po moder­ni­za­ci kori­do­ru se spo­leč­nost Oustecké nádra­ží sna­ží památ­ko­vě chrá­ně­né­mu objek­tu, kte­rý vlast­ní, vdech­nout život. Oživení are­á­lu, dis­po­nu­jí­cí­ho roz­sáh­lý­mi pod­cho­dy, by moh­li pod­po­řit stu­den­ti zdej­ší „umprum­ky“. Právě pro ně se totiž rýsu­je výji­meč­ná mož­nost tvorby.

Radnice ini­ci­a­ti­vu vítá
V pátek 10. břez­na se na orlic­ko­ús­tec­ké rad­ni­ci usku­teč­ni­lo jed­ná­ní za účas­ti sta­ros­ty měs­ta Petra Hájka, jed­na­te­le spo­leč­nos­ti Oustecké nádra­ží Martina Kadrmana, Petra Brzka ze Správy želez­nič­ní a doprav­ní ces­ty a Bohuslava Špačka, vedou­cí­ho gra­fi­ků zdej­ší „umprum­ky“. Jeho výsled­ky jsou pro všech­ny zúčast­ně­né stra­ny kro­moby­čej­ně pří­z­ni­vé. Martin Kadrman uve­dl důvo­dy, kte­ré spo­leč­nost Oustecké nádra­ží ved­ly k ini­ci­o­vá­ní jed­ná­ní: „Hodně ces­tu­jí­cích nám říka­lo, že se v pod­cho­du cítí stís­ně­ně. Je sice čis­tý, ale je šedi­vý, ste­ril­ní. Na lid­skou duši je to moc beto­nu najed­nou. A tak jsme si řek­li, že by stu­den­ti moh­li pod­chod vyma­lo­vat.“
Iniciativa se setka­la s klad­ným při­je­tím na rad­ni­ci.  Vedení měs­ta dalo už před časem sou­hlas a finanč­ní pod­po­ru k výmal­bě jed­no­ho z nehos­tin­ných pod­cho­dů, typo­vě podob­né pro­sto­ry na nádra­ží jsou ovšem mno­hem roz­leh­lej­ší. „Proto jsem navr­hl, aby se výmal­by cho­pi­li pří­mo stu­den­ti zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly. Město je při­pra­ve­no pod­po­řit pro­jekt gran­tem na nákup barev. O jeho výši bude ješ­tě hla­so­vat rada,“ uve­dl ústec­ký sta­ros­ta Petr Hájek.

Realizace na eta­py
Správu želez­nič­ní a doprav­ní ces­ty zastu­po­val na páteč­ním jed­ná­ní ředi­tel kan­ce­lá­ře spo­leč­nos­ti Vladimír Brzek. Podle jeho slov stát­ní orga­ni­za­ce pro­jekt pod­po­ru­je a nemá žád­né zásad­ní poža­dav­ky nebo pod­mín­ky rea­li­za­ce. „Výhodou je urči­tě orga­ni­zo­va­ná výmal­ba stu­den­ty. Často jsou totiž pod­cho­dy poma­lo­vá­ny spre­je­ry tak, že jejich výtvo­ry musí SŽDC náklad­ně odstra­ňo­vat,“ oko­men­to­val postoj SŽDC Martin Kadrman.
Postoj SŠUP Ústí nad Orlicí pre­zen­to­val vedou­cí obo­ru Grafický design Bohuslav Špaček. Podle něj je, s ohle­dem na vel­kou roz­lo­hu pod­cho­du, nut­né rea­li­zo­vat výmal­bu na eta­py. Do červ­na letoš­ní­ho roku, kdy se kona­jí oslav v rám­ci 125 od zalo­že­ní ško­ly, by moh­la být hoto­vá prv­ní část.
Pro umprum­ku je tako­vá mož­nost vel­mi víta­ná, již v minu­los­ti se ško­la podob­ným způ­so­bem pre­zen­to­va­la v are­á­lu zanik­lé tex­til­ky Perla. „Naši stu­den­ti jsou nápa­dem nad­še­ni a na mal­bu se vylo­že­ně těší. Je to pro ně výzva. Nejdřív si ale musí­me vyjas­nit téma a roz­sah. Od něho se bude odví­jet nákla­do­vost. Termín zahá­je­ní výmal­by odha­du­ji na kvě­ten,“ řekl při jed­ná­ní Bohuslav Špaček.