Zpátky do pravěku! Začíná nový cyklus přednášek

Ústí n. O. – Spolupráce Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí se zdej­ší Malou scé­nou nekon­čí ani v letoš­ním škol­ním roce. Vedle výstav je jejím nej­vý­raz­něj­ším dokla­dem cyk­lus před­ná­šek z dějin výtvar­né­ho umě­ní, kte­rý zajiš­ťu­jí peda­gož­ky „umprum­ky“ Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová. Ten letoš­ní bude v pořa­dí již čtvr­tý a nese název Nejstarší umě­ní – od jes­ky­ně ke katedrá­le.

Ke stá­lým návštěv­ní­kům při­by­li noví
Tři před­cho­zí cykly před­sta­vi­ly postup­ně vývoj naší archi­tek­tu­ry, deset výji­meč­ných umě­lec­kých osob­nos­tí a napo­sle­dy jed­not­li­vé smě­ry 19. sto­le­tí. „Právě posled­ní cyk­lus byl dost úspěš­ný, co se týká zájmu veřej­nos­ti. Ustálila se sku­pi­na lidí, kte­rá cho­dí na vět­ši­nu našich před­ná­šek, a k tomu pokaž­dé při­by­dou nováč­ci, kte­ří se pak vesměs začnou obje­vo­vat i na dal­ších před­náš­kách. Jsme rády, že jsme zís­ka­ly svo­je pub­li­kum a že se to stá­le zlep­šu­je,“ hod­no­tí zájem ústec­ké veřej­nos­ti Jitka Kuběnková a dodá­vá: „Není roz­hod­ně prav­da, že lidi tako­vé věci neza­jí­ma­jí, jen to pros­tě není tako­vá masov­ka, jako kdy­bychom před­ná­še­ly tře­ba o zdra­vé výživě.“

I v pra­vě­ku je o čem vyprá­vět
Jelikož se tři desít­ky pře­de­šlých před­ná­šek věno­va­ly v pře­váž­ně vět­ši­ně moder­ní­mu umě­ní, byl pod­le slov Jitky Kuběnkové výběr nej­star­ších epo­ch nasna­dě. „. Provedeme poslu­cha­če od pra­vě­ku přes sta­ré civi­li­za­ce, anti­ku až po stře­do­věk. Končit bude­me gotic­kým umě­ním,“ hovo­ří oblí­be­ná peda­gož­ka, kte­rá v úte­rý 13. září před­sta­ví nej­star­ší, tedy pra­vě­ké umě­ní. Že by neby­lo o čem vyprá­vět, toho se prý návštěv­ní­ci obá­vat nemu­sí. „Pár sošek tlustých žen­ských a něja­ké mal­by zví­řat v jes­ky­ních, asi tako­vé je pově­do­mí vět­ši­ny lidí. Je to ovšem mno­hem slo­ži­těj­ší, koša­těj­ší a zají­ma­věj­ší, než se na prv­ní pohled zdá! Navíc je to jaký­si bod nula, odkud všech­no zača­lo, a je to pod­le mě jed­na z nej­za­jí­ma­věj­ších kapi­tol v ději­nách umě­ní!“ míní Jitka Kuběnková. „Přijďte si před­náš­ku poslech­nout a uvi­dí­te, mož­ná bude­te pře­kva­pe­ni! A stej­né je to s dal­ší­mi téma­ty. Jen tu nebu­de tolik kon­krét­ních jmen, pro­to­že je nezná­me, ale naštěs­tí máme skvě­lá díla,“ dodá­vá ještě.

Překvapení na Vánoce, ces­to­vá­ní nako­nec
Příprava před­ná­šek je pro obě dvě vyu­ču­jí­cí nároč­nou a sys­te­ma­tic­kou pra­cí, kte­rou musí sklou­bit s množ­stvím dal­ších povin­nos­tí. „Je to pro nás tak tro­chu zápřah, ale těší nás, když se lidem pořa­dy líbí a pře­mýš­le­jí o tom, co jim řek­ne­me. Umělecká díla, i ta sta­rá a někdy zapo­me­nu­tá, si to zaslou­ží!“ je pře­svěd­če­na Jitka Kuběnková. Spolu s Marií Uhlířovou nabíd­nou zájem­cům cel­kem deset „výle­tů“ do dějin nej­star­ší­ho umě­ní. Dva z nich budou nevšed­ní. „Malé vánoč­ní pře­kva­pe­ní v podo­bě naše­ho hos­ta zatím nebu­de­me pro­zra­zo­vat a na samý závěr chys­tá­me netra­dič­ní ces­to­va­tel­skou před­náš­ku. V ní bychom chtě­ly poslu­cha­čům zpro­střed­ko­vat někte­rou z našich tra­dič­ních cest po zají­ma­vých a čas­to zapad­lých mís­tech naší vlas­ti, kde se nachá­ze­jí malé umě­lec­ké pokla­dy v podo­bě archi­tek­to­nic­kých skvos­tů, kva­lit­ních maleb nebo soch, o kte­rých se čas­to málo ví,“ uza­ví­rá Jitka Kuběnková z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru SŠUP.
Přednášky z cyk­lu Nejstarší umě­ní – od jes­ky­ně ke katedrá­le se budou konat vždy jed­nou měsíč­ně v sále orlic­ko­ús­tec­ké Malé scé­ny. Zájemci si mohou zakou­pit per­ma­nent­ku na všech­ny pořa­dy za zvý­hod­ně­nou cenu, zlev­ně­né vstup­né je urče­no pro stu­den­ty  a důchodce.

Program
září: Pravěké umě­ní
říjen: Umění Mezopotámie a dal­ších východ­ních kul­tur
lis­to­pad: Umění sta­ro­vě­ké­ho Egypta
pro­si­nec: Vánoční pře­kva­pe­ní
leden: Umění sta­ro­vě­ké­ho Řecka
únor: Umění sta­ro­vě­ké­ho Říma a křes­ťan­ské anti­ky
bře­zen: Románské umě­ní
duben: Gotická archi­tek­tu­ra
kvě­ten: Gotické sochař­ství a malíř­ství
čer­ven: Středověké puto­vá­ní počes­ku a po Česku

Rok oslav, rok změn
První záři­jo­vý den se nesl ve zna­me­ní spo­leč­né­ho setká­ní pěti desí­tek uči­te­lů a jejich svě­řen­ců. Letošní škol­ní rok bude výji­meč­ný v tom, že si ško­la při­po­me­ne 125 let od své­ho zalo­že­ní. „Každý škol­ní rok při­ná­ší urči­té změ­ny. Letos se jed­ná pře­de­vším o změ­ny per­so­nál­ní, šest peda­go­gů ze ško­ly odchá­zí, stej­ný počet nových ovšem nastu­pu­je,“ zmí­nil ve svém zaha­jo­va­cím pro­je­vu Zdeněk Rössler.
Podle jeho slov letos neče­ka­jí orlic­ko­ús­tec­kou umprum­ku něja­ké výraz­né sta­veb­ní úpra­vy, s výjim­kou vybu­do­vá­ní nové­ho foto­a­te­li­é­ru na „Špindlerce“. Méně vidi­tel­ných změn je ovšem řada a měly by při­spět ke zkva­lit­ně­ní pod­mí­nek pro stu­den­ty i peda­go­gy. „Přibližně dvě stě našich počí­ta­čů pře­chá­zí na nový ope­rač­ní sys­tém, mění se IT služ­by, poda­ři­lo se nám zakou­pit nový tis­ko­vý ser­ver, kte­rý ve vyso­ké kva­li­tě umož­ňu­je roz­měr­něj­ší tis­ky,“  uve­dl ředitel.

Slavit se bude zejmé­na v červ­nu
Století a čtvrt exis­ten­ce si budou na umprum­ce při­po­mí­nat v prů­bě­hu celé­ho škol­ní­ho roku, hlav­ní těžiš­tě oslav bude spo­je­no s týden­ní­mi měst­ský­mi slav­nos­ti v roz­me­zí 5. – 11. červ­na 2017. V této sou­vis­los­ti adre­so­val ředi­tel stu­den­tům násle­du­jí­cí vzkaz: „Připravujeme růz­né akti­vi­ty na při­po­me­nu­tí toho­to výro­čí. Bez vás stu­den­tů a vaší pomo­ci bychom to zvlád­li jen vel­mi těž­ko. Obracím se na vás s výzvou, abys­te nám byli nápo­moc­ni.“
Právě akti­vi­ty pře­de­vším žáků umě­lec­kých obo­rů jsou dle míně­ní Zdeňka Rösslera pro pro­pa­ga­ci ško­ly klí­čo­vé. V této sou­vis­los­ti při­po­me­nul úspě­chy, kte­rých v samém závě­ru minu­lé­ho škol­ní­ho roku dosáh­li nyní již matu­ran­ti Jiří Fikejz a Jakub Brokl. „Prvně jme­no­va­ný vyhrál sou­těž o návrh ceny Svazu prů­mys­lu a dopra­vy, Jakub Brokl dosá­hl hned něko­li­ka úspě­chů, kro­mě jiné­ho v mezi­ná­rod­ní sou­tě­ži ani­mo­va­né tvor­by na Slovensku zís­kal dru­hé mís­to,“ řekl Zdeněk Rössler. Zmínil také zno­vu­ob­no­ve­ní žákov­ské rady v uply­nu­lém škol­ním roce, díky níž může vede­ní ško­ly lépe rea­go­vat na pod­ně­ty a při­po­mín­ky jed­not­li­vých tříd. „Všem, kte­ří se na cho­du rady aktiv­ně podí­lí, bych chtěl podě­ko­vat, těší mě, jak ke své prá­ci při­stu­pu­jí,“ dopl­nil ředi­tel SŠUP.

Ateliéry v Perle? Možná už v roce 2019
Nejvýraznější změ­nou posled­ních let byla kom­plet­ní rekon­struk­ce hlav­ní­ho are­á­lu SŠUP v Zahradní uli­ci. Schyluje se ovšem k dal­ší inves­ti­ci, kte­rá by pro umprum­ku zna­me­na­la zásad­ní změ­nu. Zdeněk Rössler s ní ve čtvr­tek ráno pří­tom­né sezná­mil. „To, o čem chci hovo­řit, by se moh­lo dotknout již stá­va­jí­cích prv­ních roč­ní­ků. Už del­ší dobu jed­ná­me s měs­tem i kra­jem a při­pra­vu­je­me výstav­bu nové budo­vy ate­li­é­rů, kte­rá by měla nahra­dit sou­čas­nou Špindlerku a měla by vznik­nout v are­á­lu býva­lé­ho pod­ni­ku Perla. Je při­pra­ven pro­jek­to­vý záměr a zpra­co­vá­na stu­die, rada Pardubického kra­je akci schvá­li­la, inves­tič­ní nákla­dy zatím vychá­zí na 77 mili­o­nů korun. Akce by měla být finan­co­vá­na z evrop­ských fon­dů, pokud by tato mož­nost nedo­padla, pak z pro­střed­ků kra­je. Projekční tým, kte­rý již fun­gu­je, před­po­klá­dá zahá­je­ní stav­by začát­kem roku 2018.“