15 let spolupráce oceněno ve Schweinfurtu

Psal se rok 1995, kdy zapo­ča­la spo­lu­prá­ce mezi ústec­kou umprum­kou a Staatliches Berufliches Schulzentrum Alfons Goppel v němec­kém Schweinfurtu. Výměnné poby­ty mezi stu­den­ty a peda­go­gy obou škol se od té doby kona­ly nepře­tr­ži­tě dal­ších 15 let, a to až do roku 2010. „Výměnné poby­ty stu­den­tů jsou dnes už sou­čás­tí čin­nos­ti kaž­dé ško­ly. Přináší nejen zlep­še­ní jazy­ko­vých doved­nos­tí, ale i pozná­ní kul­tu­ry a men­ta­li­ty jiné země,“ říká vyu­ču­jí­cí němec­ké­ho jazy­ka a těles­né výcho­vy Lenka Karbulková, kte­rá po celou dobu spo­lu­prá­ci s part­ner­skou ško­lou našich západ­ních sou­se­dů orga­ni­zo­va­la. Bez ohle­du na časo­vý odstup ji tak potě­ši­lo oce­ně­ní, kte­ré pře­vza­la na kon­ci říj­na prá­vě ve Schweinfurtu. A k tomu z vel­mi význam­ných rukou.

Někdejší dlou­ho­le­tý euro­po­sla­nec Bernd Posselt se sice pře­dá­ní kvů­li nemo­ci nemohl zúčast­nit, nicmé­ně prá­vě jeho pod­pis pod oce­ně­ním pro ško­lu i vyu­ču­jí­cí figu­ru­je. „Patnáct let inten­ziv­ní spo­lu­prá­ce, napl­ně­né spo­leč­ný­mi pro­jek­ty, si uzná­ní urči­tě zaslou­ží. Dvojnásob pak potě­ší od tak­to význam­né osob­nos­ti,“ dopl­nil ředi­tel ško­ly Zdeněk Salinger, kte­rý Lenku Karbulkovou do Schweinfurtu doprovázel.