Poslední otevřené dveře naplnily očekávání

Ústí n. O. – Potřetí a v letoš­ním škol­ním roce napo­sle­dy se ote­vře­ly dve­ře orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“, nej­star­ší střed­ní ško­ly ve měs­tě s více jak sto­le­tí a čtvrt trva­jí­cí tra­di­cí. V sobo­tu 18. led­na byla pre­zen­tač­ní akce zamě­ře­na pře­de­vším na ty, kdo zva­žu­jí stu­di­um jed­no­ho ze tří prů­mys­lo­vých oborů.

Přihlášky do 2. března

Talentové při­jí­ma­cí zkouš­ky do pěti­ce umě­lec­kých vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů již mají na umprum­ce zdár­ně za sebou, nyní se pozor­nost ško­ly zamě­řu­je na celo­stát­ně orga­ni­zo­va­né zkouš­ky. Ty se týka­jí dvou matu­rit­ních obo­rů: Reklama a pro­pa­ga­ce a Mechanik-seři­zo­vač. „Zájemci o tyto per­spek­tiv­ní obo­ry si moh­li pro­hléd­nout veš­ke­ré odbor­né učeb­ny včet­ně nově poří­ze­né­ho vyba­ve­ní, naši peda­go­go­vé a žáci jim poskyt­li všech­ny potřeb­né infor­ma­ce. S podá­vá­ním při­hlá­šek není vhod­né pří­liš otá­let, ter­mín doru­če­ní je do 2. břez­na,“ hovo­ří o důle­ži­tém ter­mí­nu ředi­tel SŠUP Zdeněk Salinger a dopl­ňu­je dal­ší důle­ži­tou infor­ma­ci: „První ter­mín při­jí­ma­cí­ho říze­ní byl sta­no­ven na úte­rý 14. dub­na, dru­hý o den později.“

Nástrojař s kraj­ským stipendiem

V rám­ci sobot­ní­ho dne ote­vře­ných dve­ří byly v plném pro­vo­zu také díl­ny, kte­ré vyu­ží­va­jí jak žáci čtyř­le­té­ho matu­rit­ní­ho obo­ru Mechanik-seři­zo­vač, tak žáci tří­le­té­ho učeb­ní­ho obo­ru Nástrojař. Tyto obo­ry nabí­zí mož­nost kva­lit­ní­ho budou­cí­ho uplat­ně­ní ve stro­jí­ren­ských fir­mách regi­o­nu. „Průběžně se nám daří roz­ši­řo­vat spo­lu­prá­ci s fir­ma­mi a vyu­ží­vat jejich mož­nos­tí v rám­ci odbor­ných pra­xí. Nástrojař navíc pat­ří k obo­rům, kte­ré jsou pod­po­ro­vá­ny kraj­ským sti­pen­di­em, což je jeho nespor­ná výho­da,“ upo­zor­ňu­je Zdeněk Salinger.