Blíží se exkurze, přihlaste se!

Ústí n. O. – Přednáškový cyk­lus Nejstarší umě­ní – od jes­ky­ně ke katedrá­le má před sebou posled­ní pořa­dy. Osmou pře­náš­kou, jež byla 18. dub­na zamě­ře­na na gotic­kou archi­tek­tu­ru, pro­ved­la pří­tom­né Marie Uhlířová.

Středověké puto­vá­ní počes­ku a po Česku
Zatímco devá­tá před­náš­ka bude v polo­vi­ně květ­na zamě­ře­na opět na gotic­ké umě­ní, ten­to­krát na sochař­ství a malíř­ství, obsah závě­reč­né červ­no­vé před­náš­ky si před­ná­še­jí­cí nechá­va­jí jako malé pře­kva­pe­ní. Jak je ale z názvu Středověké puto­vá­ní počes­ku a po Česku patr­né, ten­to­krát bude v cen­t­ru pozor­nos­ti domá­cí umě­ní. Právě tato před­náš­ka by měla zakon­čit v pořa­dí již čtvr­tý cyk­lus, kte­rý vyu­ču­jí­cí dějin umě­ní Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová ústec­ké veřej­nos­ti nabízejí.

Na Podkarpatskou Rus za jeden den
Aktivity zmí­ně­ných peda­go­žek v oblas­ti dějin umě­ní jsou boha­té a neza­hr­nu­jí pou­ze před­náš­ko­vou čin­nost. Zájemci o pozná­vá­ní kul­tur­ní his­to­rie, kte­rých v Ústí nad Orlicí za posled­ní roky výraz­ně při­by­lo, mohou vyu­žít také nabíd­ku jed­no­den­ní exkur­ze. Konat se bude v sobo­tu 20. květ­na, nese název Od ďáblo­vy bib­le přes baro­ko až na Podkarpatskou Rus za jeden den a prá­vě nyní je ide­ál­ní čas podat při­hláš­ku. „Rády bychom Vás pozva­ly na zají­ma­vou exkur­zi po význam­ných, ale tře­ba ne tolik zná­mých památ­kách v našem poměr­ně blíz­kém oko­lí. Aby se výlet mohl konat, musí­me sehnat dosta­teč­ný počet zájem­ců. Objekty, kte­ré nabí­zí­me, nejsou běž­ně ote­vře­né a za nor­mál­ních okol­nos­tí je těž­ké se do nich dostat, tak­že máte nevšed­ní pří­le­ži­tost si je pro­hléd­nout. Protože my je otví­rat umí­me!“ říká s humo­rem Jitka Kuběnkové a všech­ny zájem­ce srdeč­ně zve.

Foto: Adam Faltus