Cena od nejlepšího českého obalového designéra putuje do Ústí!

Ústí n. O./Praha – Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá se v posled­ních letech může pochlu­bit řadou úspě­chů z národ­ních i mezi­ná­rod­ních sou­tě­ží. Ocenění, kte­rá si její stu­den­ti odvez­li z letoš­ní­ho roč­ní­ku sou­tě­že Mladý obal, se však s jis­to­tou řadí mezi ta vůbec nej­cen­něj­ší. Prestižní pod­nik, jehož se účast­ní mla­dí desig­né­ři z více jak tři­ce­ti zemí celé­ho svě­ta, letos sla­vil dva­cá­té naro­ze­ni­ny. A jeho jubi­lej­ní roč­ník byl pro Ústecké maxi­mál­ně slad­ký, byť měl, s tro­chou nad­sáz­ky, hoř­kou piv­ní příchuť.

V kata­lo­gu nejsou nováčky

Mladý obal (Young Package) je kaž­do­roč­ně roz­dě­len do dvou kate­go­rií – vyso­ké ško­ly a mla­dý desig­nér do 30 let, dru­hou kate­go­rií jsou vyš­ší a střed­ní odbor­né ško­ly. „V naší kate­go­rii sou­tě­ži­lo 395 pra­cí a z nich pou­ze pat­náct najde­te v pres­tiž­ním kata­lo­gu. Mezi nimi obal Heineken Party Limited Edition naší stu­dent­ky Veroniky Frymlové,“ popsal prv­ní z úspě­chů peda­gog SŠUP Bohuslav Špaček, kte­rý se 29. květ­na v praž­ském kině Aero zúčast­nil slav­nost­ní­ho vyhla­šo­vá­ní. Pod jeho vede­ním se do sou­tě­že při­hlá­si­lo cel­kem pět stu­den­tů 3. roč­ní­ku obo­ru Tvarový a gra­fic­ký design oba­lů.

Ústečtí při­tom v kata­lo­gu Mladého oba­lu nejsou žád­ný­mi nováč­ky, což jenom doku­men­tu­je kva­li­tu výu­ky zmí­ně­né­ho obo­ru. „Běžně se kaž­dý rok v kata­lo­gu obje­vu­je jed­na nebo dvě prá­ce našich stu­den­tů. Minulý rok to byla nyní již absol­vent­ka ško­ly Zuzana Bergmannová,“ dopl­nil Bohuslav Špaček.

Svijany u Jana Činčery zabodovaly

Druhý z úspě­chů ústec­ké ško­ly je ješ­tě cen­něj­ší, jed­ná se totiž o úspěch pre­mi­é­ro­vý. Obal Nikoly Markové s pro­za­ic­kým názvem Svijany zau­jal nato­lik, že zís­kal spe­ci­ál­ní cenu desig­né­ra Jana Činčery, před­se­dy odbor­né poro­ty. „Náš nej­lep­ší oba­lo­vý desig­nér udí­lí cenu napříč celým spek­trem, bez ohle­du na kate­go­rie, a pro­to oce­ně­ní naší stu­dent­ky potě­ší dvoj­ná­sob,“ míní Bohuslav Špaček. Jak autor­ka oba­lu limi­to­va­né edi­ce pro pivo­var Svijany, tak její uči­tel byli pří­tomni páteč­ní­ho vyhlá­še­ní. Jan Činčera zdů­vod­nil v kata­lo­gu Mladého oba­lu udě­le­ní ceny násle­du­jí­cím způ­so­bem: „Její obal Svijany je vel­mi mini­ma­lis­tic­ký ať už z hle­dis­ka gra­fi­ky, tva­ru nebo mate­ri­á­lu. Jen drob­ným pře­pra­co­vá­ním již vyro­be­né­ho oba­lu-tubu­su je vytvo­řen úpl­ně jiný objekt, kte­rý slou­ží jako dár­ko­vé bale­ní na jed­nu lahev a půl­li­tr piva.“

Pro autor­ku je rok před matu­rit­ní zkouš­kou oce­ně­ní nesmír­ně cen­né. Úspěšní sou­tě­ží­cí z Mladého oba­lu se totiž vel­mi čas­to v obo­ru uplat­ní a pra­cu­jí jako úspěš­ní desig­né­ři. Ve svém hod­no­ce­ní Nikola Marková uved­la, co ji ved­lo k netra­dič­ní­mu zpra­co­vá­ní oba­lu pro „národ­ní nápoj“ vět­ši­ny Čechů. „V jed­no­du­chos­ti je krá­sa, to jsem slý­cha­la už od mala, pro­to se i můj obal nese v tom­to duchu. Podle mého názo­ru žád­ný muž nepo­hrd­ne sty­lo­vě zaba­le­ným pivem. Celý obal je do vál­co­vé­ho tva­ru. Hlavní a oba­lo­vou čas­ti je tubus, ze kte­ré­ho vyční­vá ucho od půl­li­t­ru. Plní tak funk­ci lep­ší­ho pře­no­su. Do půl­li­t­ru je zasa­ze­no lah­vo­vé pivo. Vše je vypl­ně­no kar­to­no­vý­mi výztu­že­mi, aby nedo­šlo k vnitř­ní­mu poškození.“