Den otevřených dveří 15. a 16. října 2021

Dny ote­vře­ných dve­ří pro­běh­nou for­mou sku­pi­no­vých pro­hlí­dek. Úvodní infor­ma­ce budou pro­bí­hat ve škol­ní budo­vě na Zahradní uli­ci.

Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly na tel. č. 465 518 111

  • pátek 15. říj­na 2021 – od 13 do 17 hodin 
  • sobo­ta 16. říj­na 2021 – od 9 do 13 hodin 

 

V jed­né sku­pi­ně bude maxi­mál­ně 8 ucha­ze­čů (s kaž­dým ucha­ze­čem povo­len vstup jed­né oso­by doprovodu). 

Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly na tel. č. 465 518 111