Designéři ze 3. ročníku – rodinné stříbro „umprumky!

Ústí n. O. – V ate­li­é­ru desig­nu pro­duk­tů a oba­lů lze příští rok v matu­rit­ním roč­ní­ku oče­ká­vat vyso­kou kva­li­tu. A to zejmé­na v podá­ní žáků, kte­ří orlic­ko­ús­tec­kou „umprum­ku“ repre­zen­tu­jí na řadě celo­stát­ních i mezi­ná­rod­ních sou­tě­ží. Hned něko­lik výraz­ných úspě­chů při­psa­li stu­den­ti Jakub Brokl a Jiří Fikejz v samém závě­ru škol­ní­ho roku.

Vítězné taže­ní zakon­čil v Bratislavě
Jakub Brokl pat­ří v sou­čas­nos­ti mezi nej­vý­raz­něj­ší osob­nos­ti mezi stu­den­ty ústec­ké ško­ly. Už v prv­ním roce stu­dia se podí­lel na desig­nu pří­stro­je v mezi­ná­rod­ní­ho pro­jek­tu Espuma, poslé­ze dosá­hl něko­li­ka úspě­chů v oblas­ti tvor­by ani­mo­va­ných fil­mů. Letošní „skli­zeň“ na zem­ském a poslé­ze celo­stát­ním kole sou­tě­že ani­mo­va­né tvor­by Zlaté slun­ce oko­ře­nil ješ­tě v Bratislavě na mezi­ná­rod­ním kole Animofestu. „Jednalo se o sou­těž sou­kro­mé střed­ní ško­ly ani­mo­va­né tvor­by v Bratislavě. S ani­ma­cí Travelling with iron golem jsem tam zís­kal dru­hé mís­to,“ zmí­nil svůj úspěch Jakub Brokl a dopl­nil: „Jednalo se hlav­ně o ani­mač­ní sou­těž, ale kona­ly se zde také sou­tě­že foto­gra­fic­ké, gra­fic­ké a oděv­ní.  Projekce hra­ných fil­mů dopl­ňo­va­la hlav­ní sou­těž­ní ani­mač­ní blok. Účast bych urči­tě dopo­ru­čil i dal­ším našim stu­den­tům nejen z důvo­du, že pořa­da­te­lé zajis­ti­li hod­not­né ceny.“

S kyta­rou uspěl v inter­ne­to­vé sou­tě­ži
Tvorba Jakuba Brokla je roz­ma­ni­tá a neo­me­zu­je se pou­ze na film. V rám­ci své letoš­ní roč­ní­ko­vé prá­ce řešil návrh kyta­ry a moti­va­cí mu byla sou­těž vypsa­ná jed­ním z nej­ob­lí­be­něj­ších inter­ne­to­vých pro­dej­ců hudeb­ních nástro­jů v Česku. Zajímavá je rov­něž sku­teč­nost, že Jakubovým vedou­cím v ate­li­é­ru je aka­de­mic­ký archi­tekt Bohuslav Horák, sám aktiv­ní hráč na kyta­ru. „Do Jakubova návr­hu jsem ovšem zasa­ho­val mini­mál­ně, nechal jsem ho schvál­ně pra­co­vat samo­stat­ně, byl jsem zvě­dav, jak si pora­dí. Zvládl to výbor­ně,“ oce­ňu­je své­ho svě­řen­ce peda­gog a desig­nér. Jakuba Brokla chvá­lí také za aktiv­ní pří­stup. „Vybral si návrh kyta­ry úpl­ně sám, při­šel s tou­to myš­len­kou a já s ní sou­hla­sil. Ještě před ode­vzdá­ním prá­ce jsem měl men­ší výhra­dy k návr­hu, zejmé­na po tva­ro­vé jed­no­tě, sjed­no­ce­ní krku a těla kyta­ry. Ostatní je o zvu­ku a to je vel­ká alchy­mie, sou­dil bych až na pro­to­ty­pech. Je to kaž­do­pád­ně výbor­ný výsle­dek, když uvá­ží­me, že se mohl této sou­tě­že zúčast­nit kdo­ko­liv z naší repub­li­ky,“ míní Bohuslav Horák.

Vítězný návrh tro­fe­je
Úspěch, kte­ré­ho se na kon­ci škol­ní­ho roku dočkal dal­ší z mla­dých designe­rů Jiří Fikejz, má pro orlic­ko­ús­tec­kou ško­lu zvlášť vel­ký význam. Návrh tro­fe­je se totiž dočká rea­li­za­ce a kaž­do­roč­ní­ho pře­dá­vá­ní. „Jirka se spo­leč­ně s dal­ším naším stu­den­tem Robertem Vlasákem zúčast­nil celo­re­pub­li­ko­vé sou­tě­že vypsa­né Svazem prů­mys­lu a dopra­vy ČR. Zadání poža­do­va­lo vytvo­řit návrh na tro­fej, oce­ně­ní dopra­vy a prů­mys­lu za mimo­řád­né výko­ny či obje­vy, kte­ré bude udě­lo­vá­no v daném obo­ru jed­not­liv­cům, ale i týmům kaž­dý rok,“ vysvět­lu­je vedou­cí ate­li­é­ru desig­nu pro­duk­tů a oba­lů SŠUP Bohuslav Horák a dodá­vá: „Fikejzův návrh, kte­rý byl vytvo­řen v rám­ci roč­ní­ko­vé prá­ce, byl odbor­nou poro­tou vyhod­no­cen jako nej­lep­ší, a tudíž se stal i cel­ko­vým vítě­zem v České repub­li­ce. Nyní bude autor vyzván k pode­psá­ní autor­ské a licenč­ní smlou­vy a bude se řešit výrob­ce tro­fe­jí a veš­ke­ré detai­ly s tím spo­je­né.“
Že tro­fej talen­to­va­né­ho stu­den­ta nezů­sta­ne pou­ze „na papí­ře“, potvr­zu­je i Věra Rojíčková ze Svazu prů­mys­lu a dopra­vy ČR. „Soutěžní návrh na tro­fej v kate­go­rii Rozvoj prů­mys­lu byl hod­no­ti­tel­skou komi­sí vybrán jako nej­lep­ší a stal se tedy vítěz­ným návrhem. Autora bude­me v dohled­né době kon­tak­to­vat ohled­ně zpra­co­vá­ní a uza­vře­ní smlou­vy o pod­mín­kách uží­vá­ní návr­hu tro­fe­je vyhla­šo­va­te­lem sou­tě­že a o dohod­nu­tí dal­ších zále­ži­tos­tí,“ potvr­zu­je ředi­tel­ka Sekce regi­o­nál­ní­ho zastou­pe­ní Svazu prů­mys­lu a dopra­vy ČR.