Do Jednoho světa na školách se opět zapojila i „umprumka“

Ústí n. O. – Festival s lid­sko­práv­ní téma­ti­kou Jeden svět nabí­zí pro­jek­ce také pro základ­ní a střed­ní ško­ly v celé repub­li­ce. Této mož­nos­ti vyu­ži­la prv­ní dub­no­vý týden již po něko­li­ká­té také orlic­ko­ús­tec­ká „umprum­ka“. Na pro­jek­ci spo­je­nou s bese­dou ten­to­krát zaví­ta­li žáci 2. ročníků.

Děti onli­ne
Odpolednímu pro­gra­mu před­chá­ze­ly dvě dopo­led­ní pro­jek­ce pro 1. a 2. stup­ně part­ner­ských základ­ních škol SŠUP, jimiž jsou ško­ly v Libchavách a Dolní Dobrouči. Těchto pořa­dů se dále účast­ni­li žáci ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí a ZŠ Hnátnice. Mladší i star­ší ško­lá­ci v nich pro­ká­za­li znač­né zna­los­ti a také vyso­ký zájem o roze­bí­ra­nou pro­ble­ma­ti­ku.
Středoškolákům z umprum­ky letos jejich vyu­ču­jí­cí vybra­li sní­mek Děti onli­ne, kte­rý při­bli­žu­je život­ní osu­dy něko­li­ka mla­dých lidí, do jejichž živo­tů výraz­ně zasa­hu­jí moder­ní počí­ta­čo­vé tech­no­lo­gie. „Zatímco se žáky závis­lý­mi na počí­ta­čo­vých hrách či soci­ál­ních sítích se v pra­xi setká­vá­me poměr­ně čas­to, feno­mén you­tu­ber­ství byl pro mě něčím zce­la novým. Musím ale říct, že se jed­na­lo o zku­še­nost vel­mi zají­ma­vou,“ uve­dl Jan Pokorný z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru SŠUP, kte­rý všech­ny tři úter­ní pro­jek­ce mode­ro­val.
Poslední z pořa­dů svou návště­vou obo­ha­ti­la odbor­ni­ce na nová média Pavla Kovářová z Masarykovy uni­ver­zi­ty Brno, kte­rá odpo­ví­da­la na zví­da­vé dota­zy stu­den­tů z umprumky.

Foto: archiv pořadatelů